Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder :

1° De ordonnantie: de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarden;

2° Rusthuis: een voorziening bepaald in artikel 2, 4°, c), van de ordonnantie;

3° Vergunde bedden: de bedden of plaatsen die overeenkomstig artikel 6 van de ordonnantie een specifieke vergunning tot ingebruikname en exploitatie verkregen;

4° De Dienst: de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, opgericht door de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag;

5° De Commissie: de technische Commissie “Opvang van afhankelijkheid”, bedoeld in artikel 24 van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag;

6° De Raad: de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen bedoeld in artikel 22 van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag;

7° De Ministers: de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen.