Artikel 4

§ 1er. In de in artikel 2, § 1, van dit besluit bedoelde kennisgeving deelt de Dienst aan de beheerder van het rusthuis de datum mee waarop de zaak door de Commissie wordt onderzocht.

De Dienst nodigt de beheerder uit om uiterlijk 15 werkdagen voor de datum van het onderzoek van de zaak, het bewijs te leveren dat een begin van uitvoering werd gegeven of de nodige maatregelen werden genomen voor de gehele of gedeeltelijke ingebruikneming en de gehele of gedeeltelijke exploitatie, en voor de Commissie te verschijnen, in voorkomend geval bijgestaan of vertegenwoordigd door een advocaat of door een derde die houder is van een bijzondere volmacht.

§ 2. Als de beheerder niet ingaat op de uitnodiging van de Dienst om alle nuttige bewijzen voor te leggen, neemt de Commissie hiervan akte en maakt ze het dossier over aan de Raad die zijn advies overmaakt aan de Ministers, ten laatste zeven werkdagen na de vergadering waarop het dossier is behandeld. De Ministers leggen binnen een termijn van twintig werkdagen een voorstel van beslissing voor aan het Verenigd College.

Als de beheerder ingaat op de uitnodiging van de Dienst om alle nuttige bewijzen voor te leggen, onderzoekt de Commissie de zaak, ongeacht het gevolg dat de beheerder heeft gegeven aan de uitnodiging om te verschijnen, en maakt zijn advies over aan de Raad.

Het advies van de Commissie wordt op de agenda geplaatst van de eerstvolgende vergadering van de Raad na de vergadering van de Commissie waarop het advies werd aangenomen. Wanneer deze laatste doorgaat binnen de twee weken vóór de eerstvolgende vergadering van de Raad, zal het advies op de agenda geplaatst worden van de daaropvolgende vergadering van de Raad.

De Raad maakt ten laatste zeven werkdagen na deze vergadering zijn advies over aan de Ministers, die binnen een termijn van twintig werkdagen een voorstel van beslissing voorleggen aan het Verenigd College.

§ 3. De leidend ambtenaar van de Dienst deelt de beslissing van het Verenigd College mee aan de beheerder en aan de directeur van het rusthuis.