Art. 10.

De commissie vergadert pas geldig indien minstens vijf leden aanwezig zijn.

Elk lid van de commissie, met inbegrip van de voorzitter en met uitzondering van de secretarissen, is stemgerechtigd.

De evaluatievermelding wordt met meerderheid van stemmen toegekend. In geval van ex aequo heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

De secretarissen stellen de notulen van de vergadering op en houden een aanwezigheidslijst bij.

Het door de commissie goedgekeurde evaluatieverslag wordt in de notulen opgenomen en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Binnen de dertig dagen na de toekenning van de evaluatievermelding wordt het evaluatieverslag per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging en per e-mail meegedeeld aan de geëvalueerde mandaathouder en aan de leden van het Verenigd College.