Artikel 5

In artikel 3, van de ordonnantie van 23 maart 2017 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 3° worden de woorden “de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen bedoeld in de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen die bewijzen dat ze actief zijn op het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad” vervangen door de woorden “de Brusselse verzekeringsinstellingen zoals bedoeld in de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen”;

b) het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 7° en 8°, luidende:

“7° Dossiers met een individuele draagwijdte: dossiers met betrekking tot diensten en instellingen die momenteel voor advies worden voorgelegd aan de afdelingen, instellingen en diensten voor bejaarden, instellingen en diensten voor personen met handicap, instellingen en diensten voor het gezin van de Adviesraad, vooral de dossiers voor erkenning, specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie, voor voorlopige werkingsvergunning of sluiting van de rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen voor bejaarden of andere soorten huisvesting of dienstverlening voor bejaarden, voor erkenning of voorlopige werkingsvergunning of sluiting van de instellingen per categorie van handicap of van de diensten voor opneming in gezinnen en van de diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijkse leven in privéwoningen, voor erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp;

8° Andere professionele krachten inzake gezondheid: professionele krachten van de gezondheidszorg en de bijstand aan personen, betrokken bij de opdrachten van de Dienst zoals vermeld in artikel 4, die de technieken van de apothekers-assistentie, audiologie, bandage, orthese en prothese, ergotherapie, logopedie, orthoptie, podologie, kinesitherapie, psychologie en verpleegkunde hanteren.”.