Artikel 25

Artikel 11 van dezelfde ordonnantie wordt aangevuld met de bepalingen onder 3° en 4°, luidende:

“3° elke aangelegenheid die niet onder de bevoegdheid van een afdeling valt;

4° dossiers waarvoor het Verenigd College op gemotiveerde wijze de hoogdringende behandeling vraagt.”.