Artikel 27

Artikel 15 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt:

“Art. 15. De afdeling instellingen en diensten voor sociale dienstverlening heeft als opdracht advies uit te brengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het Verenigd College, onder meer over:

1° de erkenning, de verlenging of de intrekking van de erkenning en de vaststelling van de betoelaging:

– van de centra voor algemeen welzijnswerk zoals voorzien in de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen;

– voor de privé diensten van schuldbemiddeling zoals voorzien in de ordonnantie van 7 november 1996 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling;

2° de voorwaarden van tegemoetkoming in de kosten voor onderhoud en behandeling van de personen lijdend aan sociale ziekten;

3° de verbeteringen die kunnen worden verwezenlijkt in de aangelegenheden die de opvang en de ambulante begeleiding van personen, de kwaliteit van de sociale diensten, het beleid inzake de schuldbemiddeling en het beleid inzake de jeugdhulpverlening betreffen.”.