Omzendbrief (Ref. Orint-Int 14) van 18 juni 2021 – Aanvragen zonder aanknopingsfactor.

Ref. : Orint-Int 14

Aan de directie van alle kinderbijslaginstellingen.

Betreft: Aanvragen zonder aanknopingsfactor.

Geachte mevrouw, Geachte heer,

1. Context en problemen

Het Samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten uit het verleden, de uitwisseling van gegevens betreffende de gezinsprestaties en de modaliteiten inzake de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen, bevat zes aanknopingsfactoren die bepalen welke deelentiteit bevoegd is op het gebied van de gezinsprestaties.

Ter herinnering, deze factoren moeten in de volgende volgorde worden toegepast:

  1. De wettelijke woonplaats van het kind in de entiteit;
  2. De verblijfplaats van het kind in de entiteit;
  3. De plaats van de vestigingseenheid, of, indien deze informatie niet beschikbaar is, van de exploitatiezetel van de huidige of de vorige werkgever van de sociaal verzekerde in België;
  4. De wettelijke woonplaats of de laatste wettelijke woonplaats van de sociaal verzekerde in de entiteit;
  5. De plaats van het Sociaal Verzekeringsfonds waarbij de sociaal verzekerde als zelfstandige is aangesloten;
  6. De plaats van het kantoor van het laatst gekende kinderbijslagfonds, die de gezinsprestaties heeft toegekend.

Orint heeft aanvragen ontvangen die niet aan een entiteit kunnen worden overgemaakt omdat er geen enkele aanknopingsfactor werd gevonden. Deze specifieke aanvragen gaan over gezinnen die in het buitenland verblijven en:

  • de plaats van de vestigingseenheid kan niet door de DMFA worden bepaald;
  • de maatschappelijke zetel bevindt zich in het buitenland;
  • niemand is ooit in België gedomicilieerd geweest;
  • er werd geen enkel sociaal verzekeringsfonds of kinderbijslagfonds gevonden.

Zonder een praktische oplossing, konden deze aanvragen niet aan de bevoegde entiteit worden overgemaakt en zouden de gezinnen de gezinsprestaties waarop ze recht hebben niet ontvangen hebben.

2. Oplossing

Na bespreking in de Raad van Bestuur van Orint, waarin de verschillende entiteiten zetelen, werd een werkgroep (WG) opgericht met deskundigen van AViQ, VUTG, Iriscare, Ostbelgien en Orint.

Uit deze WG is gebleken dat een – zeer eenvoudig en slechts één vraag bevattend – attest zou worden verstuurd om de plaats van de tewerkstelling in België duidelijk aan te duiden.

Om de werkgever hierbij te helpen, zullen er in de brief die bij de vragenlijst wordt gevoegd, concrete voorbeelden worden gegeven, waaruit kan worden afgeleid wat met de plaats van tewerkstelling wordt bedoeld: ligging van de plaats van tewerkstelling, plaats van vertrek van de opdracht, plaats van terugkeer, plaats van de werkmiddelen, plaats van het kantoor dat de werkgever ter beschikking stelt van zijn werknemer, plaats naar waar de werknemer zich moet begeven in geval van disciplinaire problemen, plaats waar de werknemer zijn administratieve verplichtingen moet vervullen in geval van ziekte of arbeidsongeval, plaats van de directe hiërarchie van de werknemer, plaats waar de werknemer zijn eerste dag heeft gewerkt.

De gegrondheid van dit attest, zal ook aan de betrokken werkgever worden uitgelegd, evenals het precieze doel ervan: het belang van de sociaal verzekerden en de opening van een aanvullend recht voor de kinderen.

3. Overeenkomst

Dit attest zal niet gebruikt kunnen worden bij het onderzoeken van de derde aanknopingsfactor. Alleen de informatie over de plaats van de vestigingseenheid, die via de DMFA werd ontvangen, of over de exploitatiezetel van de werkgever kan voor deze factor worden gebruikt.

Aangezien dit attest ook niet gebruikt kan worden voor de andere aanknopingsfactoren (4 t.e.m. 6), werd beslist om een 7de aanknopingsfactor te creëren.

Deze nieuwe factor 7, zal maar één keer gebruikt kunnen worden omdat er na verwijzing naar deze factor, een kinderbijslagfonds zal bestaan en factor 6 dus opnieuw van toepassing zal zijn.

4. Verbintenis

In afwachting van de wijziging van de hierboven vermelde samenwerkingsovereenkomst en de toevoeging van de nieuwe aanknopingsfactor, hebben de 4 entiteiten die vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur van Orint, het gebruik van dit attest gevalideerd. De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van Orint van 28 mei 2021, dienen derhalve als een “Gentlemen’s agreement”.
In bijlage vindt u het attest in de drie landstalen en in het Engels.

 

Gelieve uw respectieve fondsen van deze informatie op de hoogte te brengen.

Bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

De Directeur


Orint-Int 14 – Attest_Attestation NL

Orint-Int 14 – Attest_Attestation FR

Orint-Int 14 – Attest_Attestation DE

Orint-Int 14 – Attest_Attestation UK