Dienstbrief (Ref. ABC 13122018) – De financiële stromen tussen Iriscare en de Verzekeringsinstellingen (RMOB’s en Brusselse Hulpkas).

Ref. : ABC 13.12.2018

De financiële stromen tussen Iriscare en de Verzekeringsinstellingen (RMOB’s en Brusselse Hulpkas) – vanaf 2019.

 

1. Context

De bedoeling van dit document is de afspraken rond de financiële stromen tussen Iriscare en de Brusselse verzekeringsinstellingen vanaf 2019 uit te tekenen. Vanaf dan wordt Iriscare immers bevoegd voor de financiering van de erkende verzekeringsinstellingen die op Brussels grondgebied actief zijn en dit voor de volgende bevoegdheden:

 • Rust- en verzorgingstehuizen (RVT);
 • Rustoorden voor bejaarden (ROB);
 • Centra voor dagverzorging (CDV);
 • Revalidatieconventies (REVACONV);
 • Palliatieve zorg;
 • Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT);
 • Initiatieven voor beschut wonen (IBW);
 • Verslavingen, in het bijzonder tabaksontwenning;
 • Mobiliteitshulpmiddelen.

ABC 13122018 – TABEL

In 2018 worden de teams rolwagens toegevoegd aan deze lijst.

Iriscare neemt de taken van het RIZIV en de FOD volksgezondheid m.b.t. deze sectoren over.

De verzekeringsinstellingen (VI) en de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ) zullen hun huidige rol verder uitoefenen. Iriscare financiert dus de Brusselse VI, die op hun beurt de diverse sectoren financieren op basis van de vastgestelde regels en de noodzakelijke controles.

Dit document focust op de financiële stromen tussen Iriscare en de Brusselse VI. Dit omvat het ontvangen door Iriscare van de documentatie rond de betalingen van de Brusselse VI aan de bovenstaande voorzieningen en de berekening van de uit te betalen voorschotten.

Juridisch kader

De ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare) bepaalt dat de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van Iriscare als opdracht heeft de VI’s de nodige financiële middelen toe te kennen voor het uitoefenen van hun opdrachten[3].

Deze opdrachten van de Brusselse VI’s, en de nadere regels van financiering en controle, zijn opgenomen in het voorontwerp van ordonnantie betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen, dat binnenkort in eerste lezing zal voorgelegd worden aan het Verenigd College.

Zo bepaalt het voorontwerp onder meer dat Iriscare de VI’s de volgende financiering toekent[4]:

 • Een som voor de uitbetaling van de tegemoetkomingen (op basis van reële behoefte)
 • Administratiekosten (forfaitair)

De som voor de uitbetaling van de tegemoetkomingen zal toegekend worden volgens de door het Verenigd College, op voorstel van de Beheerraad, bepaalde regels. De modaliteiten van de toekenning van de voorschotten, en andere in deze nota omschreven specifieke regels, zullen dus vastgelegd worden in een uitvoeringsbesluit. Het besluit om de eerste voorschotten toe te kennen zal nog dit jaar worden genomen.

Wat de administratiekosten betreft bevat het ontwerp van ordonnantie een responsabiliseringsmechanisme. Het variabel gedeelte van de administratiekosten kan maximum 20pct bedragen, en wordt geleidelijk ingevoerd, met dien verstande dat het maximum variabel gedeelte ingevoerd moet zijn uiterlijk het vijfde jaar na de inwerkingtreding van de ordonnantie (uiterlijk 31/12/2023).

De kwaliteitscontrole wordt toevertrouwd aan Iriscare. Voor de financiële en statutaire controle wordt een beroep gedaan op de federale Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ). De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zal een samenwerkingsakkoord sluiten met de federale Staat om de modaliteiten van deze opdracht te bepalen.

Zolang het Verenigd College geen instelling aangeduid heeft zoals vermeld in artikel 9, 1ste alinea, als Brusselse hulpkas, zal de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering de opdracht van Brusselse Hulpkas uitvoeren. De modaliteiten van toekenning van de financiële middelen aan de Brusselse Hulpkas, de HZIV, zullen vastgelegd worden in een samenwerkingsakkoord met de federale Staat.

2. Definities en Afkortingen

R-MOB : Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand

De wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voorziet voor ziekenfondsen die deel uitmaken van dezelfde landsbond de mogelijkheid om een maatschappij van onderlinge bijstand (MOB) op te richten met het oog op het groeperen van bepaalde diensten, waaronder de terugbetaling van zorgverstrekkingen, en het verlenen van hulp, voorlichting, begeleiding en bijstand.

De federale wetgever heeft de intentie een nieuwe bepaling in te voegen in artikel 43bis van de wet van 6 augustus 1990. Deze bepaling zal toelaten dat een landsbond of het geheel van ziekenfondsen die aangesloten zijn bij eenzelfde landsbond maximum één “regionale” maatschappij van onderlinge bijstand (R-MOB) per deelentiteit opricht, specifiek met het oog op de toekenning aan haar leden van de rechten in de overgedragen bevoegdheden[5].

VI: de 6 Brusselse verzekeringsinstellingen

De Regionale Maatschappij voor Onderlinge Bijstand van de Christelijke Mutualiteiten voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

De Regionale Maatschappij voor Onderlinge Bijstand van de neutrale ziekenfondsen voor het Brussels gewest

De Regionale Maatschappij voor Onderlinge Bijstand van de socialistische mutualiteiten voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

De Regionale Maatschappij voor Onderlinge Bijstand van de liberale mutualiteiten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Regionale Maatschappij voor Onderlinge Bijstand van de onafhankelijke ziekenfondsen voor het gebied Brussel-Hoofdstad

De Brusselse Hulpkas[6]

Iriscare:

De bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, opgericht door de ordonnantie van 23 maart 2017.

Dienst Budget, Financiën en Monitoring:

De dienst verantwoordelijk voor de begroting, de financiering en alle statistische aangelegenheden van Iriscare.

De sectoren / de voorzieningen:

Rust- en verzorgingstehuizen (RVT);
Rustoorden voor bejaarden (ROB);
Centra voor dagverzorging (CDV);
Revalidatieconventies (REVACONV);
Palliatieve zorg;
Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT);
Initiatieven voor beschut wonen (IBW);
Verslavingen, in het bijzonder tabaksontwenning;
De mobiliteitshulpmiddelen.

CDZ:

Controledienst voor de ziekenfondsen

MyCareNet:

MyCareNet is een centraal dienstenplatform waarmee de individuele zorgverlener of verzorgingsinstelling informatie kan uitwisselen met de ziekenfondsen. MyCareNet is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal intermutualistisch college (NIC), van eHealth (het gezondheidsportaal van de Belgische overheid) en van het RIZIV. Iriscare zal hier ook gebruik van maken voor de ontvangst van de documenten.

Thesaurieverantwoordelijke van Iriscare:

Binnen Iriscare zal er minstens één thesaurieverantwoordelijke worden aangeduid. Deze persoon zal o.a. de financiële communicatie met de VI en de voorzieningen initiëren en onderhouden. Deze persoon zal m.a.w. fungeren als SPOC voor de VI, CDZ en (indien nog relevant) het RIZIV. Verder in het document wordt deze persoon aangeduid als de “thesaurieverantwoordelijke”. Binnen Iriscare zal bekeken worden hoe deze functie wordt ingevuld en waar deze zich zal situeren.

Documenten N (BXL):

De Documenten N zijn bestanden die op vandaag worden uitgewisseld tussen de VI en het RIZIV met daarin geaggregeerde facturatiegegevens. Deze bestanden, met daarin enkel de voor Iriscare relevante gegevens, zullen in de toekomst door de VI aan Iriscare dienen opgeleverd te worden. De versie met de Brusselse gegevens zal verder in dit document Document N (BXL) heten. Het is de bedoeling op regionaal niveau één model te bekomen. Zodat er één federaal en één regionaal model zal bestaan. Aanpassingen gebeuren in onderling overleg tussen de regio’s.

Documenten T (BXL):

De documenten T zijn bestanden die op vandaag worden uitgewisseld tussen de VI en het RIZIV met daarin een boekhoudkundige rapportering. Deze rapportering, maar dan specifiek m.b.t. de Brusselse materie, zal in de toekomst door de VI dienen opgeleverd te worden aan Iriscare, onder de vorm van een document T. De enige aanpassing die in deze bestanden dient doorgevoerd te worden is de data waarover ze rapporteren (enkel Brusselse sectoren), er is geen structurele aanpassing gevraagd en ook de frequentie van aanleveren blijft behouden. De versie met de Brusselse gegevens zal Document T (BXL) heten. De verdere bespreking is terug te vinden verder in dit document.

3. Aparte financiële rekening en opsplitsen in de boekhouding

Er zal door de VI een aparte financiële rekening moeten geopend worden zodat de stortingen en betalingen voor deze bevoegdheden duidelijk onderscheiden kunnen worden van deze van andere deelentiteiten of het federale niveau. De Brusselse bevoegdheden moeten boekhoudkundig afgezonderd zijn van enerzijds de Federale bevoegdheden en anderzijds de bevoegdheden van de andere Gewesten en Gemeenschappen. Hier zijn drie redenen voor. Op deze manier is er geen beïnvloeding van de gegevens met betrekking tot deze verschillende overheden:

a) De financiële opvolging van de VI’s door Iriscare zal anders verlopen dan op het niveau van de federale overheid waar er bijvoorbeeld een uitgebreid responsabiliseringsmechanisme van toepassing is. Er is beslist dat de VI niet onderhevig zullen zijn aan de federale responsabiliseringsmechanismen en de liquiditeitscoëfficiënten. Om hieraan te kunnen voldoen dienen de VI een aparte financiële rekening te openen voor de Brusselse financiering.

b)  Er is voor Iriscare een aparte boekhoudkundige rapportering voor de bovengenoemde sectoren via de documenten N, T20, T2, T3 en T4. De aparte rapportering geeft een helder en doorgedreven zicht binnen de boekhouding van de Brusselse financieringsstromen van de VI.

De toewijzing van de subsidies dienen per entiteit gescheiden en toewijsbaar te zijn. Vermits de VI zowel federale als regionale subsidiestromen zullen krijgen vanaf 1/1/2019 is het noodzakelijk dat deze gescheiden worden.

4. Financieringsmechanisme

Iriscare financiert de hiervoor genoemde sectoren die nu een Brusselse bevoegdheid geworden zijn niet rechtstreeks maar laat de betalingen uitvoeren door de VI. Iriscare voorziet de VI daarvoor van de nodige middelen enerzijds door per VI op voorhand een bedrag ter beschikking te stellen (voorschotten) en anderzijds door de mogelijkheid te voorzien om een eventueel tekort van een VI aan te vullen. De betalingen aan de VI, die gecommuniceerd worden via de betalingskalender, omvatten de bedragen die gefactureerd worden aan de VI door de betrokken sectoren voor geleverde prestaties . Dit bedrag moet per VI en per sector door Iriscare benaderd worden en deze benadering behoort tot de scope van dit document (zie verder, op basis van de documenten N).

4.1. Halfjaarlijkse procedure

Voor de start van een nieuw jaar berekent Iriscare een jaarbegroting voor de bevoegdheden van de VI die door Iriscare gefinancierd worden. Het totaal van deze jaarbegroting (t) wordt opgesplitst in 12 maanden met behulp van de realisaties (model N) uit het verleden (t-2)[7]. Op basis van het historische maandaandeel van elke VI tegenover het totaal van de uitgaven wordt een maandbedrag per VI berekend[8] . De VI ontvangen elk de jaartabel opgesplitst per maand. Zodra er nieuwe jaargegevens beschikbaar zijn (t-1), wordt deze jaarbegroting geactualiseerd en opnieuw opgestuurd naar de VI. We verkiezen deze methode omdat de realisaties van een jaar via de modellen N pas worden afgerond in het tweede trimester van het daaropvolgende jaar. Daarnaast willen we verschillende kalenderjaren niet in elkaar verweven omwille van praktische en inhoudelijke overwegingen.

4.2. Maandelijkse procedure

De storting van het maandbedrag vindt plaats op de tweede werkdag van de maand[9]. Naast de middelen voor prestaties zullen de administratiekosten dan ook gestort worden, maar dan in veertienden[10].

Tijdens de maand kunnen de VI extra geldmiddelen aan Iriscare vragen indien zij menen dat het voorziene maandbedrag ontoereikend is. Deze aanvraag kan elke dinsdag tot 10 u gebeuren [11]. Het volstaat voor dit tijdstip een mail te sturen naar de thesaurieverantwoordelijke van de Dienst Budget, Financiën en Monitoring van Iriscare (het mailadres wordt nog gecommuniceerd). Bij een correcte verwerking van deze extra geldaanvraag door Iriscare, wordt een bevestigingsmail teruggestuurd. Deze wekelijkse procedure laat Iriscare toe haar eigen geldstromen zo efficiënt mogelijk te beheren.

Iriscare zorgt ervoor dat de geldmiddelen de volgende werkdag op de bankrekening van de verzekeringsinstelling toekomen.

Indien zij dit nodig achten kunnen de VI dagelijks overgaan tot terugstortingen.

4.3. Afwijking

Het is niet toegelaten geldmiddelen te vragen op andere dagen dan vermeld in punt 4.2. Er bestaat wel de mogelijkheid de maandbedragen uit de jaarplanning op voorhand te wijzigen indien de VI dit nodig acht. Hiervoor moet ten laatste de 15de van de maand t-1 contact opgenomen worden met de thesaurieverantwoordelijke van de Dienst Budget, Financiën en Monitoring van Iriscare (bruno.degroote@iriscare.brussels, michel.bomboir@iriscare.brussels en fin@iriscare.brussels).

4. 4. Controle van de bankrekening

Iriscare zal de stand van de bankrekening van de VI niet systematisch controleren op het moment dat er extra geldmiddelen opgevraagd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de VI dit te doen.

4.5. Responsabilisering

De Controledienst van de Ziekenfondsen is verantwoordelijk om het financiële beheer van de VI (per Brusselse verzekeringsinstelling) door te lichten. Hiervoor zal de CDZ ieder jaar, in de maand oktober een verslag van de financiële controle indienen bij de Beheerraad. Bij vastgestelde nalatigheden of wanbeheer kan de Brusselse verzekeringsinstelling, na controle door de CDZ en door Iriscare, gesanctioneerd worden door middel van een lagere uitkering in het variabel deel van de administratiekosten. De geleidelijke invoering van deze responsabilisering zal eerst met werkgroepen van de VI’s besproken worden [12].

5. Documenten en Rapportering

5.1. De documenten N worden verstuurd naar Iriscare

Structuur van de documenten N (BXL)

Zoals gezegd wordt de structuur en opbouw van de huidige documenten N (grotendeels) gevolgd. Op vandaag zijn de gevraagde afwijkingen specifiek voor de documenten N (BXL) als volgt:​

Veld Uitleg
Geboortejaar Conform document N,
maar wel elke maand aanleveren in tegenstelling met de huidige documenten N.
Geslacht Conform document N,
wel elke maand aanleveren in tegenstelling met de huidige documenten N.

Inhoud van de documenten N (BXL):

Na de uitbetaling aan de voorzieningen stellen de verzekeringsinstellingen de documenten N (BXL) op, deze zijn gebaseerd op de huidige documenten N (zie hoger).

Voor het correct invullen van de documenten N maken de VI tot op heden gebruik van een referentietabel van het RIZIV. Iriscare zal een soortgelijke tabel aanleveren.

Versturen van de documenten N (BXL):

De documenten N (BXL) met de uitgaven van maand X worden aangeleverd op de 28e van de maand X+3. Dit zal dus de eerste keer gebeuren op 28 april 2019 met de gegevens van januari 2019.

De documenten N (BXL) zullen verstuurd worden door de VI naar Iriscare via MyCareNet.

Verwerken van de documenten N (BXL):

De data in de documenten N (BXL) zullen verwerkt worden in de rapporten van Iriscare. Vooraleer deze data verwerkt worden zullen er enkele controles gebeuren op de aangeboden bestanden. De bespreking van deze controles en de communicatie in geval van problemen behoren niet tot de scope van dit document.

5.2. De VI betalen binnen de huidige betaaltermijnen uit aan de voorzieningen

De betaaltermijnen die vandaag van toepassing zijn blijven ook na januari 2019 behouden.

5.3. De Boekhoudkundige rapportering

5.3.1. Opbouw van de documenten T20 (BXL)

a) Achtergrond bij de documenten T20 (BXL)

De informatie wordt door de VI verzameld uit de facturatie van de voorzieningen enerzijds en de stand van de aparte financiële rekening anderzijds. Deze informatie moet het voor Iriscare mogelijk maken om de volgende drie zaken op te volgen:

 • De stand van de aparte financiële rekening en de mogelijke reserveopbouw
 • Het betaaltempo van de VI en de vergelijking met de betaaltermijnen
 • De nog te betalen facturen

b) Inhoud van de documenten T20 (BXL)

Om de VI zo weinig als mogelijk te belasten met veranderingen aan de huidige werkwijze en de IT-systemen, wordt er gekozen, op vraag van de VI, om het huidige document T20 geheel te behouden. Er wordt een strikte template van het document voorgesteld, waarbij de VI zich enkel duidelijk dienen te houden aan de inhoud van kolommen G & H (zie verder).

De inhoud van het huidige document is als volgt, en blijft dus hetzelfde:

1. Beschikbaar in het begin van de maand:

a) Financiële rekeningen en kas van de Brusselse verzekeringsinstelling
b) Financiële rekeningen en kas van de ziekenfondsen
c) Financiële rekeningen en kas van de afdelingen
d) Saldo van de l/r met de vrije en aanvullende verzekering
e) Overdracht tussen financiële rekeningen
Totaal

2. Ontvangsten:

a) Voorschotten
b) Blanco laten
c) Persoonlijke bijdragen
d) Terugvorderingen art. 136 : geneesk.verz.[13]
e) Terugvorderingen art. 164 : geneesk.verz.[13]
f) Financiële interesten
g) Aanzuivering van de l/r
h) Allerlei
Totaal

3. Uitgaven:

a) Geneeskundige verzorging :

 • ziekenhuistwaalfden
 • andere betalingen in de derdebetalersregeling
 • directe betalingen

b) Uitkeringen
c) Administratiekosten
d) Financiële interesten
e) Voorschotten aan ziekenfondsen
f) Aanzuivering van de l/r met het Riziv
g) Allerlei
Totaal

4. Beschikbaar op het einde van de maand

a) Financiële rekeningen en kas van de Brusselse verzekeringsinstelling
b) Financiële rekeningen en kas van de ziekenfondsen
c) Financiële rekeningen en kas van de afdelingen
d) Saldo van de l/r met de vrije en aanvullende verzekering
e) Overdracht tussen financiële rekeningen
Totaal

5. Te betalen prestaties (derde betaler)

a) Facturen van verplegingsinrichtingen
b) Vervaldagberichten en verplegingsinrichtingen
c) Geneesheren en tandartsen
d) Apothekers
e) Andere zorgverstrekkers
TOTAAL

→ Alle bovenstaande onderdelen zullen op vraag van de VI – om zo weinig mogelijk aanpassingen te moeten doen – opgegeven worden. De specifieke opvolging door Iriscare zal gebeuren op basis van de volgende gegevens en deze moeten dan ook verplicht altijd aangeleverd worden:

 • 1a: Cash beschikbaar in het begin van de maand = stand van de aparte financiële rekening op de eerste werkdag van de maand x
 • 2a: Voorschotten ontvangen in maand x
 • 3a: Uitgaven van maand x in het kader van de staatshervorming
 • 3c: Administratiekosten
 • 4a: Beschikbaar op het einde van de maand = stand van de aparte financiële rekening op de laatste werkdag van de maand x
 • 5a: Te betalen prestaties, facturen van de voorzieningen
 • 5b: De vervaldagberichten

c) Structuur van het document T20 (BXL)

Zoals gezegd blijft de structuur maximaal behouden, enkel de kolommen G en H worden toegevoegd :

 • De kolom G moet gebruikt worden voor de bedragen
 • De kolom H moet gebruikt worden voor de code bij de bedragen (1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 5b)

5.3.2. De VI versturen het document T20 (BXL)

De VI versturen het document maandelijks (maand X+1) per mail (excel + ondertekende versie) naar de financieel verantwoordelijke van Iriscare. De gegevens van maand X moet ten laatste toekomen bij de financieel verantwoordelijke op de 28e van maand X+1.

Door de uniformiteit van het document (de bedragen in kolom G, begeleid door de code in kolom H) kunnen deze gegevens worden uitgelezen en mee opgenomen in de rapporten.

5.4.  Jaarafsluiting

Jaarafsluiting:

Om maximaal te aligneren op de huidige processen zal de jaarlijkse definitieve afsluiting gebeuren op basis van de documenten T (zie vroeger in dit document) en dus niet op basis van de Documenten N.

De definitieve afsluiting zal aanleiding geven tot een effectieve bijkomende storting of terugvordering van Iriscare t.o.v. de betrokken VI.

Documenten bij de jaarafsluiting:

Deze documenten worden jaarlijks voor 30 juni per mail door de VI aan de thesaurieverantwoordelijke van Iriscare bezorgd.

Document T2 (BXL) (administratiekosten van de brusselse verzekeringsinstellingen op basis van de boekhoudkundige balansen)
Het Brusselse document T2 zal identiek zijn aan het algemene document T2, met die uitzondering dat de gegevens zich beperken tot de Brusselse jaarafsluiting.

Document T3 (BXL) (jaaroverzicht)
Het Brusselse document T3 zal identiek zijn aan het algemene document T3, met die uitzondering dat de gegevens zich beperken tot de Brusselse instellingen en de Brusselse jaarafsluiting. Het document T3 is definitief in het jaar X+1.

Document T4 (BXL) (jaarbalans)
Het document T4 (BXL) is de jaarbalans van de werking van de VI met Iriscare. Uit deze algemene jaarbalans zal het overzicht van de Brusselse boekhouding te consulteren zijn. Het document T4 is definitief in het jaar X+1.

6. Collaboration opérationnelle

6.1. Concertation

À la demande d’une des parties concernées (OA, OCM ou Iriscare), il peut y avoir une concertation. Ce n’est pas prévu de manière périodique.

6.2. Mode de contrat

Les SPOC nécessaires seront désignés en vue de la communication entre les OA et Iriscare. Pour Iriscare, ce sera le(s) responsable(s) trésorerie du service Budget, Finances et Monitoring.


[1] De SISD verdwijnen met de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Ze zullen niet langer door de VI’s worden behandeld. Deze categorie kan daarom worden uitgesloten van toekomstige N-modellen.
Zie link in “ABC 13122018 – TABEL”

[2] Deze kosten zullen enkel voorkomen in de modellen N die worden verrekend via de RIZIV.
Zie link in “ABC 13122018 – TABEL”

[3] Artikel 22, § 1, 5° van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag.

[4] Artikel 20, § 1, voorontwerp van ordonnantie betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen.

[5] Ordonnantie betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen.

[6] Zolang het Verenigd College geen instelling aangeduid heeft als Brusselse Hulpkas, zal de de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering de rol van Brusselse kas uitvoeren.

[7] Iriscare neemt gegevens van het laatste jaar waarvoor het over 12 maanden realisaties beschikt.

[8] Zie Bijlage 1 voor de voorbeeldtabel van de berekening op basis van de realisaties in 2017.

[9] Indien de eerste of tweede werkdag geen bank holiday was. Op deze manier heeft Iriscare de tijd om zelf de nodige geldmiddelen te ontvangen op de eerste werkdag.

[10] Elke maand 1/14 van het (geraamde) jaarbedrag, ongeacht het gekozen systeem (2/14de in april en december voor de betaling van het vakantiegeld en de eindejaarspremie).

[11] Of donderdag, indien dinsdag een feestdag of bank holiday is of behoudens andere uitzonderingen die dan gecommuniceerd zullen worden.

[12] Zie evenwel artikel 21, § 2, derde lid van het voorontwerp van ordonnantie betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen.

[13] Deze ontvangsten zullen zich soms voordoen.


ABC 13122018 – Bijlage 1