Dienstbrief (Ref. LC Proc 11) van 03 augustus 2021 – Aanpassing Business Requirement Document betreffende de administratieve rapportage Gezinsbijslag.

Ref. : LC Proc 11

Aan de directie van alle kinderbijslaginstellingen.

Betreft:  Aanpassing Business Requirement Document betreffende de administratieve rapportage Gezinsbijslag – Aanpassing van de bijlage LC PROC 05 –

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

 

I. Context

Op 31 juli 2020 werd de dienstbrief LC PROC 05 betreffende het verzamelen van statistische en financiële gegevens van de kinderbijslaginstellingen gecommuniceerd. Op basis van een grondige testfase voor de uitwisseling van de gevraagde gegevens tussen Iriscare en de kinderbijslagfondsen, werden een aantal aanpassingen doorgevoerd in het business requirement document (BRD), de bijlage van voormelde dienstbrief.

Deze aanpassingen werden doorgevoerd om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens te optimaliseren.

II. Beschrijving van de aanpassingen

De technische details en aanpassingen van de gevraagde berichten zijn terug te vinden in de aangepaste versie van het BRD, terug te vinden als bijlage bij deze dienstbrief. Hieronder worden de aanpassingen toegelicht.

Deel 1. – Beschrijving van de betalingsberichten

PersonINSS:
In het gedeelte ‘PaymentByPayRecipient’ wordt bij het bericht ‘PayRecipientType’ het type betaalbestemmeling gevraagd. Indien dit type betaalbestemmeling de bijslagtrekkende (waarde ‘1’) of een andere (waarde ‘4’) is, moet het INSZ van de bijslagtrekkende hier gerapporteerd worden.

Deel 2. – Beschrijving van de berichten m.b.t de bijslagtrekkenden

CadastralIncomeTest:
In het gedeelte ‘ChildBenefit’ wordt bij dit bericht gevraagd of het gezin al dan niet uitgesloten wordt van het recht op sociale toeslagen op basis van de KI-test. Aangezien de implementatie van de KI- test al zeker uitgesteld is tot 2023, is hier zolang enkel de code ‘3’ mogelijk.

Wanneer de KI-test daadwerkelijk van toepassing is zal omtrent het correct invullen van dit gegeven meer in detail gecommuniceerd worden aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

Deel 3. – Beschrijving van de berichten m.b.t de rechtgevende kinderen

Onder de rubriek ChildBenefit moeten de gegevens met betrekking op de rechtsmaand (t-1) facultatief gerapporteerd worden. Deze rubriek is enkel vereist wanneer er kinderbijslag werd uitbetaald voor de rechtsmaand (t-1) ten behoeve van het rechtgevend kind.

 • ReasonRightCode: Hoedanigheid van het rechtgevend kind (Reden recht).
  • Ook wanneer het kind niet in België verblijft moet hier een hoedanigheid gerapporteerd worden. Voor kinderen onder 18 jaar zal dit dan waarde ‘1’ zijn. Indien het kind ouder dan 18 jaar is, moet gerapporteerd worden in welke hoedanigheid het kind nog een recht opent (bijvoorbeeld student in het Buitenland, …).
  • Enkel in het geval dat er omwille van specifieke voorwaarden in de bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid geen van de omschreven waarden bij dit bericht kan worden aangeduid (bijvoorbeeld specifieke leeftijdsvoorwaarden), kan de waarde ’14’ gerapporteerd worden.
 • InternationalAgreement: Geeft aan op welke grond het kind dat niet in België verblijft een reden op gezinsbijslag opent. Alle bilaterale overeenkomsten werden in deze aangepaste versie opgesplitst per land en aangevuld met de ontbrekende overeenkomsten inzake sociale zekerheid.
  • Een kind dat zijn studies in een andere lidstaat volgt, valt onder de toepassing van de Europese verordening (883/2004) en krijgt waarde ‘1’.
  • Gedetacheerde ambtenaren die vroeger onder het KB 1965 ressorteerden, leerlingen en studenten, ontvoerde kinderen, kinderen die om medische redenen in het buitenland verblijven, kinderen die een korte periode in het buitenland verblijven,… moeten onder de waarde ’13’ gerapporteerd worden. Bijvoorbeeld rechtgevende kinderen waarvan het gezin in de USA verblijft in het kader van een detachering, krijgt de waarde ’13’.
 • HigherEducationIncrease: Geeft aan of het kind recht heeft op een verhoging (€170 ipv €160) op basis van een inschrijving in het hoger onderwijs. Deze waarde is niet langer facultatief maar verplicht te rapporteren.

De rubriek DisabilityAllowances heeft betrekking op de parameters omtrent een eventuele erkenning voor kinderen met een beperking (= dezelfde selectie kinderen zoals gemaakt op het niveau van de ‘ChildBenefits’, maar dan beperkt tot kinderen met een erkenning).

Deze rubriek is verplicht:
Indien er een erkenning is voor kinderen met een beperking (art. 12 in de ordonnantie van 25 april 2019.
OF
indien er binnen de verworven rechten een erkenning is voor kinderen met een beperking (art. 47 AKBW).

Er werd een nieuw bericht gecreëerd: ‘PaymentDisabilityAllowance‘:

Het is mogelijk dat er een erkenning is gerapporteerd in ‘RecognitionLawArticle’ maar er geen betaling is op basis van deze erkenning.

 • Indien er een betaling is op basis van de erkenning, gerapporteerd in het bericht ‘RecognitionLawArticle’, moet hier waarde ‘1’ gerapporteerd worden.
 • Indien er geen betaling is omdat er bijvoorbeeld geen erkenning was voor december 2019, maar wel in de loop van 2020 of 2021, en bij de vergelijking van de totaal toegekende kinderbijslag in december 2019 met het bedrag in toepassing van de ordonnantie (rekening houdende met de nieuwe erkenning) en blijkt dat het bedrag toegekend op basis van december 2019 nog steeds hoger is. Het gezin blijft in dit geval verder recht hebben op basis van het bedrag van december 2019.

 

Bedankt voor de medewerking.

Hoogachtend.

De Leidend Ambtenaar


Bijlage_LC Proc 11_NL