Dienstbrief (Ref. LC Proc 14) van 24 december 2021 – Nieuwe dienst van Iriscare: Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap (CEAH) – Informatie over de activering door Iriscare van de bevoegdheid om aandoeningen te erkennen – 

Ref. : LC Proc 14

Aan de directie van alle kinderbijslaginstellingen.

Betreft: Nieuwe dienst van Iriscare Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap (CEAH) – Informatie over de activering door Iriscare van de bevoegdheid om aandoeningen te erkennen – 

Geachte Mevrouw, Geachte heer,

 

Tot eind 2021 staat de FOD Sociale Zekerheid – Directie-generaal Personen met een Handicap (hierna DGHAN) – in voor de medische evaluatie van de gevolgen van de aandoening van een kind met een handicap, met het oog op het toekennen van verhoogde kinderbijslag in Brussel.

Vanaf 1 januari 2022 wordt deze opdracht stapsgewijs overgedragen aan een nieuwe dienst van Iriscare: het Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap (hierna CEAH genoemd), dat bestaat uit een multidisciplinair team.

Deze bevoegdheidsoverdracht zal gerealiseerd worden in drie fasen in de loop van het jaar 2022 (zie punt 2 hieronder: timing).

Deze dienstbrief beschrijft de impact van deze wijziging op de werkwijze die de kinderbijslaginstellingen dienen te volgen en verstrekt bijkomende nuttige informatie over deze overdracht.

De richtlijnen in deze dienstbrief treden in werking op 1 januari 2022.

 

1. Continuïteit tijdens de verandering

1.1. Procedure voor de erkenning van de aandoening

Een gezin dat de aandoening van zijn kind wil laten erkennen, moet hiertoe een aanvraag indienen bij zijn kinderbijslaginstelling. Net als voorheen is het evaluatiecentrum dus niet het eerste aanspreekpunt voor de betrokken gezinnen.

Op technisch vlak blijven de instructies ongewijzigd:

  • De kinderbijslaginstelling registreert de aanvraag door een T001-bericht (A651) op te stellen, dat door het systeem gerouteerd zal worden naar de bevoegde evaluatiedienst. Voor de kinderbijslaginstellingen verandert er in deze stap niets. De bestaande instructies voor de invoer van de parameters in het T001-bericht blijven van toepassing (zie dienstbrieven II/B/997/72 van 10 september 2008 en II/C/997/76 van 15 juli 2011).
  • Aan het einde van de procedure wordt, net zoals nu, een T002-bericht (A652) naar de kinderbijslaginstelling verstuurd om de noodzakelijke wijzigingen in het dossier aan te brengen en, indien van toepassing, de correcte betaling van de verhoogde kinderbijslag uit te voeren.

1.2. Evaluatiemodel

De opstart van de bevoegdheid bij Iriscare gaat niet gepaard met wijzigingen aan het evaluatiemodel, dat nog steeds gebaseerd blijft op de medisch-sociale schaal van 36 punten, verdeeld over drie pijlers. Ter herinnering:

  • pijler 1 omvat een maximum van 6 punten, die worden toegekend naargelang van het percentage van de lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid;
  • pijler 2 omvat een maximum van 12 punten, die worden toegekend naargelang van de gevolgen van de aandoening voor de activiteit en de participatie van het kind;
  • pijler 3 omvat een maximum van 18 punten, die worden toegekend naargelang van de gevolgen van de aandoening voor de familiale omgeving van het kind.

Het bedrag van het recht op verhoogde kinderbijslag blijft gebaseerd op het totale aantal punten dat werd toegekend door de bevoegde arts, evenals op het aantal punten dat werd toegekend in de eerste pijler.

2. Timing

Zoals hierboven toegelicht, verloopt de opstart van de bevoegdheid van het CEAH in drie opeenvolgende fasen in de loop van 2022.

De planning is als volgt:

2.1. Fase 1: nieuwe dossiers

Fase 1 start op 1 januari 2022.

Vanaf deze datum behandelt het CEAH van Iriscare alle T001-berichten die betrekking hebben op een eerste aanvraag. Met “eerste aanvraag” bedoelen we een aanvraag voor een kind waarvoor er bij de DGHAN nog geen evaluatiedossier bestaat.

Vanaf deze datum behandelt het CEAH ook alle T001-berichten die betrekking hebben op een aanvraag om herziening van een evaluatie die het CEAH zelf heeft uitgevoerd.

De FOD Sociale Zekerheid – DGHAN – blijft bevoegd voor alle andere herzieningsaanvragen en voor de ambtshalve herzieningen.

2.2. Fase 2: herzieningsaanvragen

Fase 2 start vanaf juli 2022.

Vanaf 1 juli 2022 worden alle T001-berichten die betrekking hebben op een herzieningsaanvraag toegewezen aan het CEAH, ongeacht of de voorgaande evaluatie werd uitgevoerd door de DGHAN of het CEAH.

Tijdens het volledige kalenderjaar 2022 zullen de ambtshalve herzieningen (T002) van beslissingen die in 2022 aflopen enkel door de DGHAN behandeld worden.

2.3. Fase 3: alle evaluaties

Fase 3 start vanaf januari 2023.

Vanaf 1 januari 2023 worden alle nieuwe aanvragen, alle herzieningsaanvragen en de ambtshalve herzieningen die vanaf 1 januari 2023 moeten gebeuren, uitsluitend behandeld door het CEAH van Iriscare.

3. Nuttige informatie

We vragen de kinderbijslaginstellingen om de inlichtingen die zij omtrent deze procedure verstrekken aan de gezinnen (in briefmodules of online) aan te passen, rekening houdend met de informatie in deze dienstbrief. Om de sociaal verzekerden niet nodeloos te belasten met de details van het overdrachtsproces, kunt u tijdens het overgangsjaar 2022 een algemene formulering gebruiken, bijvoorbeeld: “Uw evaluatiedossier zal, naargelang van het geval, behandeld worden door de FOD Sociale Zekerheid (Directie-generaal Personen met een Handicap) of door Iriscare (Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap). De dienst die verantwoordelijk is voor uw evaluatiedossier zal contact met u opnemen.”

Erkenningen van aandoeningen door andere deelentiteiten kunnen in geen geval uitwerking hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Enkel erkenningen door de federale overheid, en uiteraard erkenningen door Iriscare, kunnen in aanmerking komen. Als de aandoening van een rechtgevend kind enkel erkend is door een andere deelentiteit, dient het gezin een nieuwe aanvraag om erkenning van een handicap in te dienen bij zijn kinderbijslaginstelling.

Voor de kinderen van wie de evaluatie door het CEAH uitgevoerd wordt, kan het gezin de voortgang van het evaluatiedossier volgen via het portaal MyIriscare.brussels. Voor de evaluaties die nog door de DGHAN worden uitgevoerd, blijft het federale portaal MyHandicap de enige informatiebron.

4. Contactgegevens van het CEAH

Vanaf 3 januari 2022 kunnen de kinderbijslaginstellingen via het e-mailadres autonomie-handicap@iriscare.brussels contact opnemen met het CEAH voor algemene vragen over de werking van het CEAH en voor vragen over het verloop van de individuele evaluatiedossiers die het centrum beheert.

Voor technische vragen of problemen in verband met de elektronische gegevensuitwisseling blijft de dienst Monitoring van Iriscare het enige aanspreekpunt. De dienst Beleid en beheer gezinsbijslag blijft het enige aanspreekpunt voor alle vragen in verband met de regelgeving en het beheer van kinderbijslagdossiers.

Voor de sociaal verzekerden blijft de kinderbijslaginstelling waarbij ze aangesloten zijn het eerste aanspreekpunt. Wanneer het evaluatiedossier wordt toegewezen aan het CEAH (of aan de DGHAN tijdens het overgangsjaar 2022, naargelang het geval), bezorgt de betrokken dienst de juiste contactgegevens en informatie aan de sociaal verzekerde.

 

Bedankt voor uw medewerking.

Hoogachtend.

De Leidend Ambtenaar