Domeinen en Indicatoren voor de controle en evaluatie van het jaar 2022.

Beslissing van de Beheerraad Gezondheid en Bijstand aan Personen van 23 november 2021.

In uitvoering van art. 6, eerste lid, van het besluit van 13 februari 2020 betreffende de administratiekosten van de Brusselse verzekeringsinstellingen, legt het ministerieel besluit van 18 december 2020 betreffende de responsabilisering van de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand 7 criteria en hun wegingscoëfficiënten vast.

In de eerste tabel zijn de 7 criteria met de wegingscoëfficiënten weergegeven.

De daaropvolgende tabel geeft de domeinen, geklasseerd per criterium, weer. De tweede kolom vermeldt de weging van elk domein binnen het criterium waartoe dit domein behoort.

Overzicht Criteria 2022

Criteria Wegingscoëfficiënt
Criterium 1 Het verstrekken van informatie aan de Brusselse verzekerde:
a) onder de vorm van geïndividualiseerde informatie in concrete gevallen;
b) onder de vorm van collectieve informatie dienstig voor de Brusselse verzekerden met het oog op vrijwaring en behoud van hun rechten;
c) ingevolge de registratie en het beheer van klachten van de Brusselse verzekerden door de RMOB’s;
10%
Criterium 2 De correcte en uniforme toekenning van de tegemoetkomingen 15%
Criterium 3 De correcte en uniforme betaling van de tegemoetkomingen 20%
Criterium 4 De detectie en uitvoering van de cumulatie, de subrogatie en de terugvordering 10%
Criterium 5 De organisatie van de interne controle‐ en auditmechanismen noodzakelijk voor de uitvoering van de tegemoetkomingen 20%
Criterium 6 De samenwerking met Iriscare, onder meer met het oog op de uitvoering van de beheersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 8 van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand een Personen en Gezinsbijslag 10%
Criterium 7 Het beheer van de boekhouding door de RMOBs in het kader van de tegemoetkomingen 15%

Overzicht Criteria en Domeinen 2022

Criteria en domeinen Weging binnen het criterium
Criterium 1 : Het verstrekken van informatie aan de Brusselse verzekerde (10%)
a) onder de vorm van geïndividualiseerde informatie in concrete gevallen;
b) onder de vorm van collectieve informatie dienstig voor de Brusselse verzekerden met het oog op vrijwaring
en behoud van hun rechten;
c) ingevolge de registratie en het beheer van klachten van de Brusselse verzekerden door de RMOB’s;
Domein 1 Het beheer van de klachten 1
Domein 2 Informatiecampagne aan de Brusselse verzekerden over rookstopbegeleiding 1
Domein 3 De toegankelijkheid van de informatie 1
Criterium 2 : De correcte en uniforme toekenning van de tegemoetkomingen (15%)
Domein 4 De identificatie van de bevoegde entiteit 1
Criterium 3 : De correcte en uniforme betaling van de tegemoetkomingen (20%)
Domein 5 De snelle circulatie van de betaalmiddelen 1
Domein 6 De snelle betaling van de derdebetalers 1
Criterium 4 : De detectie en uitvoering van de cumulatie, de subrogatie en de terugvordering van de tegemoetkomingen (10%)
Domein 7 De detectie en de terugvordering van de in het kader van de indeplaatsstelling betaalde bedragen 1
Criterium 5 : De organisatie van de interne controle‐ en auditmechanismen noodzakelijk voor de uitvoering van de tegemoetkomingen (20%)
Domein 10 De kwaliteit van de interne controle en interne audit van de RMOB’s 1
Criterium 6 : De samenwerking met Iriscare, onder meer met het oog op de uitvoering van de beheersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 8 van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand een Personen en Gezinsbijslag (10%)
Domein 11 De ontwikkeling en implementatie van IT-projecten 1
Domein 12 De verzending van de financiële en boekhoudkundige documenten 1
Criterium 7 : Het beheer van de boekhouding door de RMOBs in het kader van de tegemoetkomingen (15%)
Domein 13 Het respecteren van de betalingstermijnen voor de derdebetalersregelinG 1

C1 – Domein 1: Het beheer van de klachten

A) Rechtvaardiging van het domein

Om een kwaliteitsvolle dienstverlening en hulp te kunnen aanbieden, zoals artikel 10, § 1, tweede lid van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen het vereist, moeten de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (RMOB’s), in de mate waarin zij gegrond zijn, rekening houden met de eventuele ontevredenheden van de Brusselse verzekerden. Daartoe voorzien zij onder meer in een ombudsfunctie en klachtenbehandeling, voor de Brusselse verzekerden of een stakeholder1Onder ‘stakeholder’ moet worden verstaan: een zorgverstrekker, een zorginstelling en een burger die niet is aangesloten of ingeschreven bij de R-MOB. zoals voorgeschreven door art. 5, 9° van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen.

B) Indicator

Elke RMOB moet een vragenlijst invullen. De vragen gaan over de ontvangst, de behandeling, de verwerking, de analyse en de doorlopende herziening van de procedures.

C) Gevolgde werkwijze

Dit domein zal door Iriscare worden gecontroleerd. Iriscare heeft een lijst van 16 vragen opgesteld en kent elk ervan een gewicht toe van 5,00 % of 7,50 % naargelang het belang van het punt in kwestie. Die vragen worden vervolgens voorgelegd aan alle RMOB’s opdat die voor elk ervan een antwoord zouden geven en daarbij naargelang het geval ‘ja’, ‘neen’ of gedeeltelijk’ aangeven. Bij een positief antwoord moet de RMOB stavende informatie leveren om haar antwoord te rechtvaardigen, zoals bijvoorbeeld een genormaliseerd klachtenformulier, de beschrijving van de klachtenprocedure, een folder, enz.  Bij een antwoord ‘gedeeltelijk’, worden de RMOB’s verzocht hun antwoord te verduidelijken.

De vragenlijst moet ingediend worden tegen 31 maart 2023 zodat de inspecteurs van Iriscare die ter plaatse kunnen nazien als ze hun controles in 2023 afleggen.

1. Ontvangst van de klachten

Nr Vraag Ja Neen Gedeeltelijk2In geval van ‘gedeeltelijk’, verduidelijk uw antwoord. Gewicht
1 Is er een coördinator aangeduid om de klachten te centraliseren?
> Indien ‘ja’, geef de contactgegevens van de coördinator en een organigram.
5,00%
2 Bestaat er een beschrijving van de interne procedures voor de behandeling van de klachten3Onder “klacht” verstaat men een reactie geformuleerd in of bevestigd door een schrijven van een verzekerde / stakeholder die gebruik heeft gemaakt van een product- of dienstverlening van de R-MOB en niet tevreden is over een verrichte handeling, prestatie of dienstverlening. Het is een reactie waarvan de gebruiker verwacht dat de VI er iets mee doet. Deze definitie heeft eveneens betrekking op de klachten betreffende de inhoud van de regelgeving. ?
> Indien ‘ja’, voeg deze beschrijving toe.
7,50%
3 Werd deze procedure gevalideerd door de raad van bestuur van de RMOB of door de natuurlijke personen aan wie of door het orgaan waaraan deze bevoegdheid gedelegeerd werd door de raad van bestuur?
> Indien de procedure gevalideerd werd, voeg het bewijs hiervan toe
> Indien de raad van bestuur van de R-MOB de bevoegdheid om de procedure te valideren gedelegeerd heeft, voeg het bewijs hiervan toe.
5,00%
4 Werd deze procedure meegedeeld aan alle medewerkers van de RMOB, het ziekenfonds of de ziekenfondsen waaruit de betrokken RMOB bestaat?
> Indien ‘ja’, voeg een beschrijving toe van de wijze van communicatie en, indien deze schriftelijk is, een kopie van deze communicatie.
7,50%
5 Wordt het bestaan van de procedure voor de behandeling van de klachten en de plaats waar deze procedure kan worden geraadpleegd (website van de RMOB of de website van het ziekenfonds of ziekenfondsen waaruit de betrokken RMOB bestaat) minstens één keer per jaar aan de Brusselse verzekerden meegedeeld en in die mededeling in het bijzonder benadrukt?
> Indien ‘ja’, voeg een voorbeeld van schriftelijke communicatie toe.
7,50%
6 Bestaat er een genormaliseerd klachtenformulier?
> Indien ‘ja’, voeg dit formulier toe.
5,00%
7 Wordt de klachtenprocedure uiteengezet op uw website of de website van het ziekenfonds of ziekenfondsen waaruit u bestaat?
> Indien ‘ja’, voeg de verwijzing toe naar de pagina in kwestie van de website.
5,00%
8 Bestaat er een folder die ter beschikking gesteld wordt van de Brusselse verzekerden en die de procedure van het klachtenbeheer uiteenzet?
> Indien ‘ja’, voeg deze folder toe.
5,00%

2. Behandeling van de klachten

Nr Vraag Ja Neen Gedeeltelijk Gewicht
1 Wordt elke klacht geregistreerd 4Het kan gaan om een registratie op papier of op elektronische wijze. en krijgt zij een uniek nummer 5Indien elk ledencontact (vragen, klachten, enz.) een uniek nummer krijgt, is het niet noodzakelijk dat de nummers die toegekend worden aan klachten, op elkaar volgen.?
> Indien ‘ja’, voeg een beschrijving toe van de registratieprocedure en een overzicht van de klachten geregistreerd (voor de gewestelijke bevoegdheden) met hun uniek nummer voor de laatste drie maanden.
5,00%
2 Wordt er systematisch een ontvangstbevestiging gestuurd naar de persoon die een klacht heeft ingediend?
> Indien ‘ja’, voeg een exemplaar toe van de ontvangstbevestiging.
> Indien ‘neen’, voeg een lijst toe van de gevallen waarin al dan niet een ontvangstbevestiging wordt verstuurd, een exemplaar van de ontvangstmelding die in sommige gevallen verstuurd wordt, alsook de reden waarom er geen ontvangstmelding verstuurd wordt in sommige gevallen 6Te documenteren door de RMOB..
5,00%
3 Wordt in het definitieve antwoord vermeld dat, in geval van ontevredenheid over de manier waarop de klacht werd behandeld door de RMOB of het ziekenfonds of de ziekenfondsen waaruit de betrokken RMOB bestaat, de mogelijkheid bestaat om zich te richten tot de bevoegde dienst van de RMOB of het ziekenfonds of de ziekenfondsen waaruit de RMOB bestaat of de ombudsman ervan?
> Indien ‘ja’, voeg een voorbeeld van definitief antwoord toe.
5,00%
4 Voorziet de beschrijving van de interne procedures voor de behandeling van de klachten in een termijn van 45 kalenderdagen of minder voor het verstrekken van een definitief antwoord en wordt deze termijn nageleefd?
(zie toelichting voor enkele praktische voorwaarden)
7,50%

3. Analyse van de klachten en verslag

Nr Vraag Ja Neen Gedeeltelijk Gewicht
1 Worden de klachten geanalyseerd en wordt er minstens een keer per jaar een analyseverslag7Gelet op het feit dat elke RMOB een verschillende procedure van behandeling van klachten kan hebben, moet een analyseverslag per RMOB worden opgesteld. bezorgd aan de raad van bestuur?
> Indien ‘ja’, voeg een exemplaar van het laatste analyseverslag toe dat werd bezorgd aan de raad van bestuur.
7,50%
2 Wordt er ten minste eenmaal per jaar een actieplan opgesteld om terugkerende klachten te vermijden?
> Indien ‘ja’, voeg een exemplaar van het laatste actieplan inzake terugkerende klachten toe.
7,50%

4. Doorlopende herziening van de procedure

Nr Vraag Ja Neen Gedeeltelijk Gewicht
1 Wordt het systeem van klachtenbeheer ten minste een maal per jaar ge(auto)ëvalueerd en wordt er een evaluatieverslag aan de raad van bestuur bezorgd 8Gelet op het feit dat elke RMOB een verschillende procedure voor de behandeling van klachten kan hebben, moet een analyseverslag per RMOB worden opgesteld.?
> Indien ‘ja’, voeg het verslag over deze (auto)evaluatie toe.
7,50%
2 Indien een (auto)evaluatie van het systeem voor klachtenbeheer wordt uitgevoerd en er aanbevelingen worden gedaan ter verbetering van de kwaliteit van het klachtenbeheer9Gelet op het feit dat elke RMOB een verschillende procedure voor de behandeling van klachten kan hebben, moet een analyseverslag per RMOB worden opgesteld., werden er maatregelen genomen om gevolg te geven aan de gedane aanbevelingen? 10Indien “neen” werd geantwoord op de vraag 4.1, alsook indien een (auto)evaluatie werd uitgevoerd maar deze geen aanleiding gaf tot aanbevelingen, wordt het gewicht van deze vraag toegevoegd aan de vorige vraag (vraag 4.1).
> Indien ‘ja’, voeg een beschrijving toe van de genomen maatregelen.
7,50%

Wat betreft de 4 vragen met betrekking tot punt 2 ‘behandeling van de klachten’, zullen de punten in kwestie gecontroleerd worden tijdens een controle ter plaatse op basis van een steekproef van 20 klachtendossiers. In het kader van de evaluatie van de betreffende aspecten is er in een tolerantiedrempel van 5 % voorzien. Zo wordt er voor vraag 2.4. bijvoorbeeld een ‘ja’ toegekend als er een definitief antwoord werd gegeven binnen 45 kalenderdagen voor 19 of 20 van de 20 onderzochte dossiers. Als de te onderzoeken populatie kleiner is dan 20 dossiers, wordt ook in een tolerantiedrempel van 1 dossier voorzien voor het verkrijgen van een ‘ja’.  Wanneer anderzijds niet aan het betreffende punt is voldaan voor meer dan 50 % van de onderzochte dossiers, wordt er een ‘neen’ toegekend.

C1 – Domein 2: Informatiecampagne aan de Brusselse verzekerden over rookstopbegeleiding

A) Rechtvaardiging van het domein

Een van de verantwoordelijkheden van de RMOB’s is het informeren en sensibiliseren van de Brusselse verzekerden omtrent de tegemoetkomingen in de kosten van de individuele zorgverstrekkingen, geleverd in het kader van de aangelegenheden waarvoor de GGC bevoegd is (art 10, § 1, tweede lid van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen). In dit kader organiseren ze of dragen ze bij aan informatiecampagnes.

In het kader van de zesde staatshervorming werd een reeks bevoegdheden overgedragen aan de GGC waaronder de activiteiten en diensten op het vlak van de preventieve gezondheidszorg. In dat kader staat Iriscare in voor de financiering van de tussenkomsten in de individuele zorgverstrekkingen, zoals een rookstopbegeleiding. Brusselse verzekerden kunnen vanaf 1 januari 2019 via de RMOB’s een terugbetaling krijgen voor rookstopbegeleiding indien zij in behandeling gaan bij een arts of een tabakoloog die gecertifieerd is door VRGT of FARES. Uit de cijfers voor 2019 en 2020 blijkt echter dat in vergelijking met de voorgaande jaren er een sterke daling is in de aanvragen tot de terugbetaling voor rookstopbegeleiding met een hoge non take-up van het voorziene budget tot gevolg. Uit evaluatiegesprekken met de VRGT en FARES blijkt dat de rookstopbegeleiding via een tabakoloog en de tegemoetkoming van de RMOB’s in de kosten van die begeleiding in Brussel onvoldoende bekend is bij specifieke doelgroepen zoals jongeren en kansarmen terwijl wetenschappelijk onderzoek aantoont dat met begeleiding van een tabakoloog men 3 tot 4 keer meer kans heeft om te stoppen met roken. Een gerichte informatiecampagne over rookstopbegeleiding lijkt daarom heel aangewezen.

B) Werkwijze

Dit domein zal door Iriscare worden gecontroleerd via een vragenlijst waarbij er gepeild wordt naar de manier waarop de RMOB’s de campagne hebben georganiseerd en hun leden hiervan op de hoogte hebben gebracht. Deze vragenlijst bevat gesloten vragen die met “ja” of “neen” beantwoord worden. Aan elk vraag wordt eenzelfde gewicht toegekend. In geval van een positief antwoord, dient dit gestaafd te worden aan de hand van bewijsstukken, zoals screenshots van de websites, sociale media, brochures, flyers, ledenbladen, etc. Rekening houdend met de editoriale vrijheid van iedere RMOB wordt van hen verwacht om de belangrijkste elementen van het bericht te verspreiden via hun communicatiekanalen tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022, de periode waarin de performantie van de RMOB’s wordt geëvalueerd.

De elementen die zeker moeten voorkomen in het door de RMOB’s te verspreiden bericht zijn:

 • Uitleg over rookstopbegeleiding door een arts of tabakoloog:
  • vermelding van de mogelijkheid om begeleid te worden door een rookstopspecialist en dat er een rookstopplan op maat wordt opgesteld
  • vermelding www.tabakologen.be en www.aideauxfumeurs.be op de website van de opleidingsorganisaties VRGT en FARES om een tabakoloog in de buurt te vinden voor individuele- en groepsbegeleiding, begeleiding op afstand
  • vermelding Tabakstop voor gratis telefonische begeleiding
 • Uitleg over de tegemoetkoming in de kosten van een rookstopbegeleiding en het terugbetalingssysteem in Brussel.

De indicator becijfert de negatieve antwoorden. Een positief antwoord zonder bewijsstuk zal meegeteld worden als negatief antwoord.

De RMOB’s dienen tegen uiterlijk 31 maart 2023 aan Iriscare het volgende te bezorgen:

 • Ingevulde vragenlijst met de lijst van de bewijsstukken en verslag met de ondernomen acties (dit verslag wordt niet geëvalueerd maar biedt de RMOB’s de mogelijkheid om de antwoorden op de vragenlijst verder uit te werken);
 • Bewijsstukken;
 • De data waarop het bericht is verspreid via elk van de communicatiekanalen.

C) Indicator

De indicator berekent het aandeel negatieve antwoorden op de vragen uit de lijst per RMOB. Hoe hoger het percentage van de indicator, hoe lager de performantie van de RMOB.

Formule van de indicator:

X (%) = Aantal negatieve antwoorden / Totaal aantal onderzochte vragen x 100

Aantal negatieve antwoorden = totaal aantal antwoorden waarop het antwoord “neen” is voor de geviseerde periode.

Totaal aantal onderzochte vragen = som van de onderzochte vragen.

Hoe hoger het percentage van de indicator, hoe lager de performantie van de RMOB.

Vragenlijst:

Naam van de RMOB: ……

 1. Werd er een communicaieplan opgesteld? (Ja/Neen)
 2. Werd de informatie verspreid via minstens één van de onderstaande kanalen ? (Ja/Neen)
  a) de website
  b) sociale media
  c) brochure, flyers, ledenbladen
 3. Bevat het bericht de elementaire aspecten ? (Ja/Neen)

+ Lijst geleverde bewijsstukken: ….

+ Verslag van de ondernomen acties: …

C1 – Domein 3: De toegankelijkheid van de informatie

A) Rechtvaardiging van het domein

De RMOB’s verzekeren de kwaliteit van de dienstverlening en bijstand aan de Brusselse verzekerden:

1) door middel van collectieve informatieverstrekking, voornamelijk via de website;

2) door op te treden als uniek loket voor alle vragen over dossiers en rechten met betrekking tot de tegemoetkomingen in de kosten van de individuele zorgverstrekkingen, geleverd in de aangelegenheden waarvoor de GGC bevoegd is, en met betrekking tot deze aangelegenheden (art 10, § 1, eerste lid, 1° en tweede lid van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen). Ook de ombudsfunctie, die de RMOB’s op grond van art. 5, 9° van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen, stelt de Brusselse verzekerden in staat om over de aangeboden dienstverlening gratis en vertrouwelijk contact op te nemen voor meer informatie.

B) Werkwijze

Via een vragenlijst zal Iriscare nagaan welke initiatieven de RMOB’s nemen om de Brusselse verzekerden te informeren. Er wordt tevens gepolst naar de kwaliteit van deze initiatieven, door een controle op de mate waarop de informatie betreffende de dossiers en de rechten met betrekking tot de hoger beschreven tegemoetkomingen en de aangelegenheden toegankelijk is.

De vragenlijst bevat gesloten vragen die met “ja” of “neen” beantwoord worden. Aan elk vraag wordt een zelfde gewicht toegekend. In geval van een positief antwoord, dient dit gestaafd te worden aan de hand van bewijsstukken.

De indicator becijfert de negatieve antwoorden. Een positief antwoord zonder bewijsstuk zal meegeteld worden als negatief antwoord.

De RMOB’s dienen voor 31 maart 2023 aan Iriscare het volgende te bezorgen:

 • Ingevulde vragenlijst
 • Bewijsstukken

C) Indicator

De indicator berekent het aandeel negatieve antwoorden op de vragen uit de lijst per RMOB. Hoe hoger het percentage van de indicator, hoe lager de performantie van de RMOB.

Formule van de indicator:

X (%) = Aantal negatieve antwoorden / Totaal aantal onderzochte vragen x 100

Aantal negatieve antwoorden = totaal aantal antwoorden waarop het antwoord “neen” is voor de geviseerde periode

Totaal aantal onderzochte vragen = som van de onderzochte vragen.

Hoe hoger het percentage van de indicator, hoe lager de performantie van de RMOB.

Vragenlijst:

Naam van de RMOB: …..

Vragen over de collectieve informatieverstrekking:
 1. Beschikt de RMOB, de ziekenfondsen die haar vormen of de landsbond waarbij deze zijn aangesloten over een tweetalige website ? (Ja – Neen)
 2. Vermeldt de website de aangelegenheden waarvoor de GGC bevoegd is en de tegemoetkomingen in de kosten van de individuele zorgverstrekkingen, geleverd in de aangelegenheden waarvoor de GGC bevoegd is?
 3. Vermeldt de website de voorwaarden waaronder en de procedure op grond waarvan de Brusselse verzekerden een aanspraak kunnen maken op hoger genoemde tegemoetkomingen? (Ja – Neen)
 4. Wordt er naast de website ook andere communicatiekanalen gebruikt zoals sociale media, brochures, flyers, etc., voor de communicatie van deze tegemoetkomingen? (Ja – Neen)
 5. Is er een aanwijzing op de website op welke manier de Brusselse verzekerde contact kan opnemen met de RMOB ? (contactformulier, email, telefoon, openingsuren …) (Ja – Neen)
 6. Is de website toegankelijk voor slechtzienden of blinden ? (Ja – Neen)
 7. Houdt de website rekening met de voorschriften van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1 ? (Ja – Neen)
Vragen over de individuele informatieverstrekking:
 1. Beschikt de RMOB over op het grondgebied van de Vijfhoek of de onmiddellijke omgeving hiervan  gelegen publiek toegankelijke kantoren met een loketfunctie ? (Ja – Neen)11Aan deze voorwaarde kan voldaan worden door gebruik te maken van het bestaande netwerk van loketten van de stichtende ziekenfondsen.
 2. Is er een vorming voorzien voor het loketpersoneel betreffende de (voorwaarden en de procedure op grond waarvan de Brusselse verzekerden aanspraak kunnen maken op) hoger genoemde tegemoetkomingen? (Ja – Neen) 12Als bewijsstuk kunnen ingediend worden: handleiding, gids, ppt-presentatie of beeldmateriaal van een vormingssessie.
 3. Respecteert de RMOB de tweetaligheid van de dienstverlening ? (Ja – Neen)

C2 – Domein 4: De identificatie van de bevoegde entiteit

A) Beschrijving van het domein

Ingevolge de zesde staatshervorming is de GGC sinds 1 juli 2014 bevoegd voor een reeks aangelegenheden inzake gezondheid en bijstand aan personen. In deze aangelegenheden vervult Iriscare de opdrachten die haar per ordonnantie werden toegewezen. De RMOB’s komen op hun beurt tussen in de kosten van bepaalde individuele zorgverstrekkingen, geleverd in het kader van eerder vermelde aangelegenheden (art. 3, § 1 van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen).

Het is belangrijk dat de betaling van deze tegemoetkomingen door de bevoegde (deel)entiteit ten laste wordt genomen. De RMOBs dienen hiervoor een onderscheid te maken tussen de terugbetalingen die ten laste van Iriscare zijn en deze die ten laste van de federale verzekering voor geneeskundige verzorging of de andere deelentiteiten zijn.

B) Methodologie

Iriscare aanvaardt enkel de facturatie:

 • van de geregionaliseerde (pseudo-)nomenclatuurcodes;
 • voor personen met een woonplaats binnen Brussel (tenzij er sprake is van een tussentijdse wijziging van het domicilie) of, zonder woonplaats in België, indien de persoon Brusselse verzekerde is in de zin van art. 2, 6°, b) en c) van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen;
 • voor de door de GGC erkende instellingen;
 • met de code “4” voor het veld staatshervorming.

Controle: Iriscare zal op basis van de documenten N de controle maandelijks uitvoeren.

C) Indicator

Formule van de indicator:

Variabele:

Errori = binaire variabele die waarde 1 aanneemt wanneer een fout werd vastgesteld bij controle voor de maand i van de gecontroleerde periode en waarde 0 aanneemt in de andere gevallen.

C3 – Domein 5: De snelle circulatie van de betaalmiddelen

A) Rechtvaardiging van het domein

De financiële middelen ter beschikking gesteld van de RMOB’s door Iriscare moeten aan deze RMOB’s de betaling toelaten, binnen de termijnen, van de tegemoetkomingen in de kosten van de individuele zorgverstrekkingen, geleverd in de aangelegenheden waarvoor de GGC bevoegd is (art. 10, § 1, eerste lid, 3° van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen). Het doel van dit domein is om te beletten dat er geld slaapt op de rekening van de RMOB’s en om een te grote flux van financiële middelen tussen Iriscare en de RMOB te beperken.

B) Indicator

De indicator voor dit domein stemt overeen met de waarde van de liquiditeitscoëfficiënt, die de verhouding uitdrukt tussen het gemiddelde van de beschikbare middelen en de financiële uitgaven van de RMOB’s.

C) Geviseerde gegevens en betrokken periode

Dit domein zal niet jaarlijks gecontroleerd worden en zal pas geactiveerd worden van zodra Iriscare een vermoeden van een gebrekkig financieel beheer of misbruik vaststelt., zoals wanneer de RMOB aanvullende voorschotten vraagt zonder enige motivering, frequent (maandelijks) aanvullende voorschotten vraagt en terugstortingen verricht of aanzienlijke middelen op de rekening aanhoudt (in vergelijking met het jaar 2019-2020). In dat geval zal Iriscare eerst zelf contact opnemen met de RMOB en een verduidelijking vragen. Indien er geen afdoende antwoord bekomen kan worden, zal Iriscare dit melden aan de CDZ, die de effectieve controle zal uitvoeren.

Het voormelde liquiditeitscoëfficiënt zal berekend worden op grond van de informatie vervat in de documenten T20 met betrekking tot het boekjaar waarin de onregelmatigheden zijn vastgesteld.

D) Gevolgde werkwijze

De evaluatie van de liquiditeiten van de RMOB’s is gebaseerd op het in aanmerking nemen van de volgende aspecten die samen behandeld worden:

 • de snelheid waarmee de betalingen worden uitgevoerd;
 • het behoud van een minimum aan geldmiddelen;

Vermits de “snelheid waarmee de betalingen worden uitgevoerd” samengaat met “het behoud van een minimum aan geldmiddelen”, worden beide evaluatie-elementen gegroepeerd en geëvalueerd aan de hand van de liquiditeitscoëfficiënt die de verhouding weergeeft tussen het gemiddelde van de beschikbare middelen en de financiële uitgaven van de RMOB.

C3 – Domein 6: De snellle betaling van de derdebetalers

A) Rechtvaardiging van het domein

Op grond van artikel 10, § 1, eerste lid, 3° van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen, waarborgen de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (RMOB’s) de uitvoering van de tegemoetkomingen in de kosten van de zorgverstrekkingen aan individuele personen die geleverd worden het kader van de aangelegenheden waarvoor de Gemeenschappelijke Gemeenschap bevoegd is, met inbegrip van de betalingen. De verschillende overeenkomsten tussen de zorgverstrekkers en de RMOB’s preciseren de termijnen waarin de betalingen aan de derdebetalers moeten plaatsvinden. De niet-naleving van die termijnen zou de derdebetalersregeling in het gedrang kunnen brengen.

B) Indicator

De indicator voor dit domein stemt overeen met de waarde van de jaarlijkse ratio die voortvloeit uit de verhouding tussen de openstaande derdebetalersschulden en de uitgevoerde betalingen aan derdebetalers.

C) Gevolgde werkwijze

Die ratio wordt berekend op grond van de informatie vervat in de documenten T20 betreffende het jaar 2022.

Dit domein behandelt specifiek de snelheid waarmee de RMOB’s de betalingen uitvoeren aan de derdebetalers en wordt geëvalueerd aan de hand van de jaarlijkse ratio die voortvloeit uit de verhouding tussen de openstaande derdebetalersschulden en de uitgevoerde betalingen aan derdebetalers.

C4 – Domein 7: De detectie en de terugvordering van de in het kader van de indeplaatsstelling betaalde bedragen

A) Rechtvaardiging van het domein

De indeplaatsstellingen die de RMOB’s uitvoeren, vinden hun grondslag in art. 17, § 2 van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de bijstand aan personen. De uitoefening van het recht van indeplaatsstelling valt onder de verantwoordelijkheid van de RMOB’s, maar zij kunnen hierbij beroep doen op een externe dienstverlener, zijnde, naar keuze, een of meerdere ziekenfondsen die de betrokken RMOB vormen of de landsbond waarbij het ziekenfonds die de betrokken RMOB vormt, is aangesloten, of, waarbij de ziekenfondsen die de betrokken RMOB vormen, zijn aangesloten (besluit van 18 maart 2021 betreffende de uitoefening van het recht van indeplaatsstelling door de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand en de Brusselse Hulpkas).

B) Indicator

De indicator van dit domein bestaat uit de antwoorden van de revisoren in opdracht van de CDZ op een reeks van vragen.

C) Geviseerde gegevens en betrokken periode

De werkprocedures en de uitvoering ervan in het geëvalueerd en gecontroleerd jaar voor:

 • de detectie van in het kader van de indeplaatsstelling betaalde en terug te vorderen bedragen;
 • de opvolging van de indeplaatsstellingsdossiers.

D) Gevolgde werkwijze

Dit domein zal gecontroleerd worden door de CDZ.

De hierna voor de RMOB’s vastgestelde vragenlijst is een onderdeel van de ruimere vragenlijst die door de Controledienst wordt gebruikt voor de evaluatie van de ziekenfondsen en de landsbonden, die door de RMOB’s zijn aangeduid als externe dienstverleners voor het beheer van het proces waarop dit domein betrekking heeft.

Het verslag van de revisor over de volledige vragenlijst moet worden meegedeeld aan de Controledienst en deze zal Iriscare een evaluatie bezorgen die beperkt blijft tot de huidige vragenlijst (d.w.z. de quoteringen “voldaan”, “niet voldaan” of “gedeeltelijk voldaan” per vraag uit de hieronder opgenomen vragenlijst) uiterlijk op 31 maart 2023.

Het gaat over de volgende vragen:

1.1 Detectieprocedures

A. Ongevallen (met ongevallen wordt bedoeld: arbeidsongevallen, ongevallen op de weg, ongevallen
van burgerlijke aansprakelijkheid, agressie en vermoedelijke medische fouten)
Voldaan Niet Voldaan Gedeeltelijk Voldaan Gewicht
Ontvangst van informatie van het lid (loket, brief, mail, telefoon, …)
Heeft de mutualistische entiteit, wanneer er op basis van informatie overgemaakt door een lid een voldoende vermoeden van ongeval is, een werkprocedure ingesteld zodat die informatie met zekerheid aan de dienst “ongevallen” wordt bezorgd? 7,7%
Worden bovenstaande werkprocedures correct en systematisch toegepast? 7,7%
Verzending en ontvangst van de aangifte van ongeval
Indien het lid na het versturen van een aangifte van ongeval niet antwoordt, worden er herinneringen verstuurd binnen de volgende termijnen:
– twee maanden, voor de eerste herinnering (elektronisch of op papier)?
– vier maanden, voor de tweede herinnering (elektronisch of op papier)?
– zes maanden, voor de derde herinnering (elektronisch of op papier)?
7,7%
Worden bovenstaande werkprocedures correct en systematisch toegepast? 7,7%

1.2 Opvolgingsprocedures

A. Algemeen
Ja Neen Ged. Gew.
Heeft de mutualistische entiteit een werkprocedure ingesteld zodat de subrogatiedossiers die niet door een lopende gerechtelijke procedure worden geblokkeerd, minstens één keer per jaar worden herzien? 7,7%
Heeft de mutualistische entiteit een werkprocedure ingesteld om minstens één keer per jaar een exhaustieve inventaris van de lopende dossiers op te stellen? 7,7%
Worden bovenstaande werkprocedures correct en systematisch toegepast? 7,7%
B. Ongevallen (met ongevallen wordt bedoeld: arbeidsongevallen, ongevallen op de weg, ongevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, agressie en vermoedelijke medische fouten)
Ja Neen Ged. Gew.
Heeft de verzekeringsinstelling in geval van een ongeval op de
weg met een aansprakelijke derde een werkprocedure ingesteld
zodat er een brief wordt verstuurd aan het lid om hem of haar
mee te delen dat de entiteit haar recht van subrogatie gaat
uitoefenen en dat als het lid een transactie afsluit, die transactie
niet tegenstelbaar is aan de mutualistische entiteit zonder
akkoord ervan?
7,7%
In geval van een ongeval op de weg zonder aansprakelijke derde, dus ofwel een ongeval waarbij de aansprakelijke derde zich niet bekend heeft gemaakt of vluchtmisdrijf heeft gepleegd, ofwel een ongeval waarbij de aansprakelijke bestuurder niet verzekerd is, ofwel indien de verzekering van de aansprakelijke derde failliet is of geen erkenning heeft, heeft de mutualistische entiteit dan een werkprocedure ingesteld zodat de onkosten worden verstuurd naar het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF)? 7,7%
Wanneer ze een aangifte van ongeval ontvangt die een derde burgerlijk aansprakelijk stelt (de ontvangstdatum moet vermeld staan, bijvoorbeeld via poststempel), heeft de mutualistische entiteit een werkprocedure ingesteld om de verzekeringsonderneming van de aansprakelijke derde op de hoogte te brengen ten laatste binnen de twee maanden nadat zij de gegevens van die verzekeringsonderneming heeft ontvangen? 7,7%
Heeft de mutualistische entiteit een werkprocedure ingesteld zodat de lijst met de onkosten die moet worden overgemaakt aan de aansprakelijke derde of aan de verzekeringsmaatschappij van die aansprakelijke derde zo volledig mogelijk is? 7,7%
Heeft de mutualistische entiteit in het kader van de terugvordering van subrogatoir betaalde bedragen bij een gerechtelijke procedure een procedure ingesteld om de verwijlintresten op te eisen? 7,7%
Worden bovenstaande werkprocedures correct en systematisch toegepast? 7,7%

C5 – Domein 10: De kwaliteit van de interne controle en interne audit van de RMOB’s

A) Rechtvaardiging van het domein

Krachtens artikel 10, § 1, tweede lid van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen verzekeren de RMOB’s de kwaliteit van de dienstverlening en bijstand aan de Brusselse verzekerden. Bovendien dienen zij, onder voorbehoud van de geldende bepalingen van een ordonnantie of de uitvoeringsbesluiten ervan, te voldoen aan de vereisten inzake boekhouding en financieel beheer vermeld in de artikelen 29 tot 37 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en landsbonden (art. 5, eerste lid, 2° van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen). De kwaliteit van het systeem van interne controle en interne audit is een van de fundamentele elementen voor de goede werking van de RMOB’s en de nodige voorwaarde voor de correcte uitvoering van de opdrachten die hen worden toevertrouwd. De RMOB beschikt niet zelf over een systeem van interne controle en interne audit. Het systeem van interne controle en interne audit van de landsbond waartoe het/de ziekenfonds(en) behoort/behoren die de RMOB vormt/vormen, heeft betrekking op de activiteiten van de RMOB en wordt jaarlijks (door de revisoren van de landsbonden via een vragenlijst) gecontroleerd, zodat de resultaten van deze controle daar waar zij betrekking hebben op het geheel van de activiteiten van de RMOB in aanmerking worden genomen.

B) Indicator

De indicator van dit domein betreft de antwoorden gegeven door de door de landsbonden aangestelde revisoren op een lijst van 84 vragen die gerangschikt zijn volgens de 8 componenten van het model COSO-ERM. Aan elke vraag wordt een identiek gewicht toegekend, zijnde 1,19% (100%/84).

De resultaten van de deze controle, daar waar zij betrekking hebben op het geheel van de activiteiten van de RMOB, worden in aanmerking genomen.

C) Geviseerde gegevens en betrokken periode

De betreffende vragen betreffen de situatie vastgesteld door de door de landsbonden aangestelde revisoren in de loop van het jaar 2022.

D) Gevolgde werkwijze

Het verslag van de revisor moet aan de Controledienst worden overgemaakt tegen 31 maart 2023. Iriscare zal nadien de resultaten opvragen aan de Controledienst en deze toepassen voor de berekening van de afhouding.

C6 – Domein 11:  De ontwikkeling en implementatie van IT-projecten

A) Beschrijving van het domein

Iriscare wil de digitalisering in Brussel voortzetten door de procedures voor de informatisering van de gegevensstromen, zoals de uitwisseling van boekhoudkundige gegevens en van facturatiebestanden, te moderniseren. Daarvoor wil Iriscare inzetten op de ontwikkeling van en/of de gebruikmaking van (de) toepassing(en) (zoals) MyCareNet, dat op federaal niveau al gebruikt wordt voor de uitwisseling van gegevens tussen de federale verzekeringsinstellingen, enerzijds, en de zorgverleners en verzorgingsinstellingen en -diensten anderzijds. Iriscare wil het gebruik ervan uitbreiden naar de gegevensuitwisseling tussen de Brusselse verzekeringsinstellingen en de zorgverstrekkers en -instellingen, die erkend zijn om zorg te verstrekken in het kader van één of meerdere aangelegenheden, waarvoor de GGC bevoegd is.

Iriscare verbindt zich in de uitvoering van haar bestuursovereenkomst onder meer ertoe:

 • de MyCareNet-gegevensstroom (NIPPIN) tussen Iriscare en de verzekeringsinstellingen uit te breiden, zodat de voorschotten voor de RMOB’s correct berekend kunnen worden;
 • de elektronische facturatiegegevensstroom voor de rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, centra voor dagverzorging en psychiatrische verzorgingstehuizen uit te breiden op grond van een aangepaste MyCareNet-procedure;
 • de haalbaarheid te onderzoeken van een uitbreiding van de elektronische facturatiegegevensstroom naar andere sectoren;
 • de belanghebbende partijen in de beoogde sectoren bewust te maken via communicatieacties enz.;
 • het MyCareNet-project met de RMOB’s te coördineren om ervoor te zorgen dat hun applicaties geüpdatet worden (hierna samen “projecten” of afzonderlijk “project”).

Dit domein heeft tot doel na te gaan in welke mate de RMOB’s in 2022 aan de uitvoering van het project rond de ontwikkeling en implementatie van de elektronische facturatie voor de ROB/RVT hebben meegewerkt en in hoeverre ze zich aan de hierop betrekking hebbende planning hebben gehouden. Op deze wijze kan, voor de toekomst, de communicatie en de transparantie van de RMOB’s over de uitvoering van de projecten worden verbeterd.

B) Methodologie

Bij de opstart van het project licht de projectleider (vanuit Iriscare) tijdens de stuurgroepvergadering waar de RMOB’s ook een vertegenwoordiger afvaardigen, de mijlpalen van het project toe en stelt de initiële streefdata voor elk mijlpaal voor. Deze data dienen door de stuurgroep in consensus te worden afgesproken en vastgelegd te worden in de notulen van de vergadering.

Die streefdata kunnen echter veranderen in geval van technische implicaties of omwille van het herzien van de scope van het project. De projectleider zal hiervoor een nieuw overleg organiseren om ieders goedkeuring over eventuele nieuwe streefdata te verkrijgen. Indien er geen consensus wordt gevonden, blijft de initiële streefdatum behouden. Indien er tijdens het verloop van het project nieuwe mijlpalen opduiken die aanvankelijk niet gekend waren, kunnen die voorgesteld worden mits goedkeuring van de partijen. Alle veranderingen en aanpassingen in de data of de mijlpalen worden opgetekend in de notulen van de vergadering.

Concreet zijn er 2 soorten gegevens te verzamelen:

 1. In consensus tussen Iriscare en de RMOB’s bepaalde streefdata voor iedere mijlpaal voor alle mijlpalen per project voor een evaluatiejaar
 2. Data van de levering of van de realisatie van de laatste versie van een mijlpaal door de RMOB’s

De vertraging wordt per RMOB in beschouwing genomen van zodra een afgesproken streefdatum voor een mijlpaal verstreken is. Het aantal kalenderdagen na de streefdatum wordt in de indicator verrekend. Indien door de vertraging van één of meerdere RMOB’s de naleving van de streefdatum voor een volgende mijlpaal voor alle RMOB’s in het gedrang komt, moet er voor deze mijlpaal een nieuwe streefdatum worden afgesproken.

C) Definitie van de indicator

Het aantal samengevoegde dagen vertraging per RMOB ten aanzien van de in consensus tussen Iriscare en de RMOB’s bepaalde streefdata betreffende de mijlpalen die tijdens het evaluatiejaar zijn verlopen. Om dit aantal samengevoegde dagen vertraging per RMOB te bekomen, wordt eerst per streefdatum het aantal dagen vertraging per RMOB berekend. Elk per streefdatum berekend aantal dagen vertraging wordt, voor elke RMOB apart, samengeteld om het aantal samengevoegde dagen vertraging per RMOB te bekomen.

Formule van de indicator:  Aantal dagen vertraging = ∑ni=1 (dagen vertraging)i

Variabele : Dagen vertraging = aantal kalenderdagen na de streefdatum in verband met de datum van levering of realisatie van de deliverable voor de mijlpaal i, per RMOB.

C6 – Domein 12: De verzending van de financiële en boekhoudkundige documenten

A) Rechtvaardiging van het domein

De kwaliteitscontrole is de controle op de kwaliteit van het administratief beheer, op de uitvoering van de opdrachten en het vervullen van de verplichtingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 4, en op het correct naleven van elke andere toepasselijke regelgeving door de RMOB’s. Dit veronderstelt onder meer de naleving van de termijnen voor de indiening van de documenten T 20, T2, T3, T4 en de documenten N.

Deze termijnen zijn als volgt vastgelegd:

Op basis van het artikel 7 van het besluit van 13 februari 2020 betreffende de administratiekosten van de Brusselse verzekeringsinstellingen dienen de volgende documenten aan Iriscare worden bezorgd :

1° documenten T20, waarin ook de uitgaven inzake administratiekosten voor de voorbije maand worden opgenomen, worden maandelijks bezorgd vóór de 29ste van de maand volgend op de gerapporteerde maand;

2° het document T2, de administratiekosten van de RMOBs op basis van de boekhoudkundige balansen, wordt jaarlijks bezorgd vóór 30 juni van het jaar volgend op het gerapporteerde jaar;

3° het document T4, de jaarlijkse balans, wordt jaarlijks bezorgd vóór 15 juli van het jaar volgend op het gerapporteerd jaar.

Daarnaast dient/dienen, overeenkomstig de omzendbrief betreffende de financiële stromen tussen Iriscare en de Brusselse verzekeringsinstellingen van 21 december 2018:

4° de documenten N (BXL) met de uitgaven van maand X te worden aangeleverd op de 28e van de maand X+3

5° het document T3, het jaaroverzicht, jaarlijks te worden bezorgd vóór 30 juni van het jaar volgend op het gerapporteerd jaar.

B) Indicator

Aantal keren dat documenten werden opgestuurd voordat ze correct waren en werden de documenten op tijd ingediend. Iriscare controleert of de documenten in orde zijn en of ze op tijd zijn verstuurd.

Indicator 1:

De indicator meet het percentage gevallen waarin de RMOB de regelgeving betreffende de tijdige overdracht van de boekhoudkundige en financiële documenten en bestanden aan Iriscare niet heeft nageleefd.

Formule van de indicator 1:

x% = Laattijdige documenten en bestanden / totaal aantal documenten en bestanden x 100

x = percentage documenten en bestanden per V.I. die in de loop van het evaluatiejaar laattijdig zijn verzonden.

Laattijdige documenten en bestanden = aantal documenten en bestanden die na de vastgestelde termijn ontvangen werden.

Totaal aantal documenten en bestanden = totaal aantal documenten en bestanden die in de loop van het evaluatiejaar moeten worden ontvangen.

Indicator 2:

Deze indicator is van toepassing op alle vermelde documenten.
Het aantal nieuwe versies van de documenten en bestanden wordt bijgehouden en vergeleken door Iriscare met het aantal te ontvangen versies.

Formule van de indicator 2:

Nieuwe versies (%) = aantal nieuwe versies / aantal te ontvangen versies x 100

Aantal nieuwe versies : aantal nieuwe versies ontvangen na de vastgestelde termijn, per RMOB per jaar.

Aantal te ontvangen versies : aantal te ontvangen versies per RMOB per jaar.

C) Geviseerde gegevens en betrokken periode

Het betreft hier de documenten N, T20, T2, T3 en T4.

C7 – Domein 13: Het respecteren van de betalingstermijnen voor de derdebetalersregeling

A) Rechtvaardiging van het domein

Krachtens artikel 10, § 1, 3° van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen staan de RMOB’s in voor de uitvoering van de tegemoetkomingen in de kosten van de individuele zorgverstrekkingen, geleverd in het kader van de aangelegenheden waarvoor de GGC bevoegd is, met inbegrip van de uitbetalingen ervan.

De volgende regelgevingen bepalen de termijnen waarbinnen de betalingen aan derdebetalers moeten plaatsvinden:

 • Voor de ROB/RVT/CDV:
  • Art.6, § 5 van de bicommunautaire overeenkomst tussen de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging en de Brusselse verzekeringsinstellingen van 28 maart 2019.
 • Voor de IBW:
  • Omzendbrief van 7 januari 2019 aan de initiatieven voor beschut wonen die vanaf 1 januari 2019 door Iriscare worden gefinancierd.
  • Art. 4, § 6 van de nationale overeenkomst tussen de initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten en de verzekeringsinstellingen van 6 december 2006.
 • Voor de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT):
  • Art. 9, § 3 van de bicommunautaire overeenkomst tussen de psychiatrische verzorgingstehuizen en de Brusselse verzekeringsinstellingen, zoals goedgekeurd door de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van 26 oktober 2021.
 • Voor de mobiliteitshulpmiddelen:
  • Punt A.3 en B.4. van de beslissing van de beheerraad gezondheid en bijstand aan personen met betrekking tot de toepassing van de derdebetalersregeling voor de mobiliteitshulpmiddelen van 20/12/2018 en van 26/02/2019.
 • Voor de revalidatiecentra, tabakologen en de multidisciplinaire palliatieve equipes:
  • Artikel 4, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

B) Indicator

De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van het procentueel aantal facturen dat niet is betaald binnen de reglementaire termijnen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen beperkte, grote en zeer grote vertragingen in de betalingen.

C) Geviseerde gegevens en betrokken periode

De geviseerde gegevens zijn alle facturen ingeschreven in het factuurboek “derdebetalersregeling” van de RMOB van het gecontroleerd en geëvalueerd jaar.

D) Gevolgde werkwijze

De controle van dit domein zal in opdracht van Iriscare uitgevoerd worden door de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) en de landsbonden van ziekenfondsen op basis van de facturen die zijn ingeschreven in het factuurboek derdebetalersregeling van de RMOB’s voor het jaar 2022. Deze facturen zullen worden ingedeeld in de onderstaande groepen overeenkomstig de betalingstermijnen die van toepassing zijn:

 • Groep 1: vervaldagnota’s van de ROB/RVT/CDV fkqfjmqdfkjlqs 13Deze betalingstermijn is van toepassing tot invoering van de maandelijkse elektronische facturatie voor de ROB/RVT/CDV. De nieuwe betalingstermijnen hiervan zullen van zodra deze worden ingevoerd, gepreciseerd worden via een omzendbrief. en IBW
 • Groep 2: facturen van de PVT (elektronische facturatie)
 • Groep 3: facturen voor de mobiliteitshulpmiddelen
 • Groep 4: facturen waarvoor de algemene betalingstermijn van toepassing is (revalidatiecentra, multidisciplinaire palliatieve equipes, eindfacturen van de ROB/RVT/CDV/IBW en rookstopbegeleiding)

In een volgende stap wordt per groep enerzijds het totaal aantal ontvangen facturen bepaald en anderzijds het totaal aantal te laat betaalde facturen. Facturen die na afloop van de betalingstermijn werden betaald wegens een externe oorzaak worden niet beschouwd als te laat betaald.

In de volgende niet exhaustieve lijst worden mogelijke externe oorzaken opgesomd:

 • facturen die op vraag van het Iriscare niet mogen worden betaald wegens (vermoeden) van fraude in hoofde van de zorgverstrekker of -instelling;
 • facturen waarvoor dient gewacht op het bekomen van het vereiste akkoord van het Multidisciplinair College;
 • facturen van RVT’s en ROB’s waarvoor Iriscare de nieuwe tarieven nog niet heeft medegedeeld aan de Brusselse verzekeringsinstellingen;
 • facturen m.b.t. recent gemuteerde leden waarvoor de RMOB heeft moeten wachten op het medisch dossier dat door de vorige RMOB moet worden overgemaakt;
 • facturen waarvoor de RMOB heeft moeten wachten op een antwoord op tijdig aan de zorgverstrekker of -instelling gevraagde informatie of documenten;
 • facturen die niet worden betaald omdat voor een groter bedrag dan het factuurbedrag moet worden teruggevorderd van dezelfde derdebetaler;
 • facturen die niet worden betaald wegens een gerechtelijke procedure tegen de derdebetaler (bewarend beslag, collectieve schuldenregeling, faillissement, pandgeving);
 • facturen waarvan de betalingstermijnen wegens de COVID-19-crisis niet nageleefd konden worden.

De aard van de externe oorzaak dient aangetoond te worden door de RMOB. Vervolgens worden per groep de te laat betaalde facturen opgedeeld in drie categorieën: “beperkte”vertraging, “grote” vertraging en “zeer grote” vertraging.

Groepen Beperkte vertraging
(Categorie 1)
Grote vertraging
(Categorie 2)
Zeer grote vertraging
(Categorie 3)
Groep 1
(vervadagnota’s dienen betaald te worden uiterlijk
de 15e dag van de tweede maand)
1-2 dagen te laat 3-10 dagen te laat > 10 dagen te laat
Groep 2
(14 kalenderdagen)
1-2 dagen te laat 3-7 dagen te laat > 7 dagen te laat
Groep 3
(42 kalenderdagen)
1-5 dagen te laat 6-21 dagen te laat > 21 dagen te laat
Groep 4
(60 kalenderdagen)
1-6 dagen te laat 7-30 dagen te laat > 30 dagen te laat

Over alle groepen heen worden per categorie de te laat betaalde facuren getotaliseerd. Vervolgens kan dan per categorie het percentage te laat betaalde facuren ten opzichte van het totaal aantal onderzochte facturen berekend worden.

Om de controle uit te voeren, dienen de RMOB’s een elektronisch bestand (in Excel of Access) ter beschikking te stellen van de inspecteurs van de Controledienst met de gegevens van het volledige factuurboek derdebetalersregeling van het boekjaar 2022. Van zodra dit bestand beschikbaar is, moet dit uiterlijk tegen 15/04/2023 opgestuurd worden naar fin@ocm-cdz.be. Daarna zullen de inspecteurs contact opnemen met de verantwoordelijken van de RMOB’s om concrete afspraken te maken voor de analyse van dit bestand.

De CDZ zal voor elke RMOB het percentage per categorie berekenen en deze uiterlijk op 30 november 2023 aan Iriscare overmaken. Iriscare zal dan op deze percentages de evaluatieschalen toepassen die zijn opgenomen in de operationele handleiding.

 • 1
  Onder ‘stakeholder’ moet worden verstaan: een zorgverstrekker, een zorginstelling en een burger die niet is aangesloten of ingeschreven bij de R-MOB.
 • 2
  In geval van ‘gedeeltelijk’, verduidelijk uw antwoord.
 • 3
  Onder “klacht” verstaat men een reactie geformuleerd in of bevestigd door een schrijven van een verzekerde / stakeholder die gebruik heeft gemaakt van een product- of dienstverlening van de R-MOB en niet tevreden is over een verrichte handeling, prestatie of dienstverlening. Het is een reactie waarvan de gebruiker verwacht dat de VI er iets mee doet. Deze definitie heeft eveneens betrekking op de klachten betreffende de inhoud van de regelgeving.
 • 4
  Het kan gaan om een registratie op papier of op elektronische wijze.
 • 5
  Indien elk ledencontact (vragen, klachten, enz.) een uniek nummer krijgt, is het niet noodzakelijk dat de nummers die toegekend worden aan klachten, op elkaar volgen.
 • 6
  Te documenteren door de RMOB.
 • 7
  Gelet op het feit dat elke RMOB een verschillende procedure van behandeling van klachten kan hebben, moet een analyseverslag per RMOB worden opgesteld.
 • 8
  Gelet op het feit dat elke RMOB een verschillende procedure voor de behandeling van klachten kan hebben, moet een analyseverslag per RMOB worden opgesteld.
 • 9
  Gelet op het feit dat elke RMOB een verschillende procedure voor de behandeling van klachten kan hebben, moet een analyseverslag per RMOB worden opgesteld.
 • 10
  Indien “neen” werd geantwoord op de vraag 4.1, alsook indien een (auto)evaluatie werd uitgevoerd maar deze geen aanleiding gaf tot aanbevelingen, wordt het gewicht van deze vraag toegevoegd aan de vorige vraag (vraag 4.1).
 • 11
  Aan deze voorwaarde kan voldaan worden door gebruik te maken van het bestaande netwerk van loketten van de stichtende ziekenfondsen.
 • 12
  Als bewijsstuk kunnen ingediend worden: handleiding, gids, ppt-presentatie of beeldmateriaal van een vormingssessie.
 • 13
  Deze betalingstermijn is van toepassing tot invoering van de maandelijkse elektronische facturatie voor de ROB/RVT/CDV. De nieuwe betalingstermijnen hiervan zullen van zodra deze worden ingevoerd, gepreciseerd worden via een omzendbrief.