Omzendbrief (CO GBP 2021 – 009) van 26 maart 2021 – Voorwaarden van de tussenkomst van IRISCARE ter compensatie (deel forfait) van het verlies aan gefactureerde dagen voor het eerste en het tweede kwartaal 2021.

Ref. : CO GBP 2021 – 009

Aan de Rustoorden voor bejaarden en de Rust- en Verzorgingstehuizen erkend en gesubsidieerd door de GGC.

Omzendbrief over de steunmaatregelen aan de Brusselse non-profit ondernemingen – Voorwaarden van de tussenkomst van IRISCARE ter compensatie (deel forfait) van het verlies aan gefactureerde dagen voor het eerste en het tweede kwartaal 2021.

Mevrouw, Mijnheer,

Iriscare wil de impact van de gezondheidscrisis op de stabiliteit van de centra en de diensten die erkend en gefinancierd worden door Iriscare zoveel mogelijk beperken zodat de continuïteit van de kwaliteitszorg tijdens en na de epidemie van het virus kan gegarandeerd worden.

In dit kader zal Iriscare de ROB/RVT een financiële tussenkomst toekennen die bedoeld is om het verlies aan gefactureerde dagen in het kader van de gezondheidscrisis voor het 1e en 2e kwartaal 2021 gedeeltelijk te compenseren.

Hierna vindt u de berekeningswijze, de weerslag op de hoogte van de compensatie wanneer er beroep werd gedaan op tijdelijke werkloosheid, de toekenningsvoorwaarden en de wijze waarop de compensatie wordt betaald.

Berekeningswijze

Die financiële compensatie wordt berekend als volgt:

Voor het eerste kwartaal 2021:

 • Berekening van de bezettingsgraad in het vierde kwartaal 2019;
 • Berekening van het aantal dagen die zouden gefactureerd zijn in K1 2021 als de bezettingsgraad van K4 2019 was behouden (rekening houdend met eventuele wijzigingen van de capaciteit);
 • Berekening van het verschil tussen het theoretische aantal dagen berekend in punt b) voor K1 2021 en het aantal dagen dat effectief werd gefactureerd in de loop van dit kwartaal;
 • Als dit verschil positief is, wordt het verlies aan gefactureerde dagen vermenigvuldigd met het bedrag van het forfait van de betrokken instelling aan 75 %. Bijvoorbeeld, een verlies van 200 dagen met een forfait van 50 EUR leidt tot een (potentiële) compensatie van: 200 * 50 * 0,75 = € 7.500.

Voor het eerste kwartaal 2021:

 • Berekening van de bezettingsgraad in het vierde kwartaal 2019;
 • Berekening van het aantal dagen die zouden gefactureerd zijn in K2 2021 als de bezettingsgraad van K4 2019 was behouden (rekening houdend met eventuele wijzigingen van de capaciteit);
 • Berekening van het verschil tussen het theoretische aantal dagen berekend in punt b) voor K2 2021 en het aantal dagen dat effectief werd gefactureerd in de loop van dit kwartaal;
 • Als dit verschil positief is, wordt het verlies aan gefactureerde dagen vermenigvuldigd met het bedrag van het forfait van de betrokken instelling aan 25%. Bijvoorbeeld, een verlies van 50 dagen met een forfait van 50 EUR leidt tot een (potentiële) compensatie van: 200 * 50 * 0,25 = € 2.500.

Weerslag van de tijdelijke werkloosheid op het bedrag van de compensatie

Het bedrag van de compensatie, berekend volgens de hierboven uiteengezette methode, wordt enkel volledig toegekend als er geen tijdelijke werkloosheid werd aangevraagd. In het andere geval wordt het bedrag van de verwezenlijkte loonbesparing afgetrokken van de aanvankelijk berekende vergoeding.

Hiertoe moeten de instellingen hun gegevens over de tijdelijke werkloosheid aan Iriscare bezorgen. Als een instelling, in het vorige voorbeeld, gedurende een maand een beroep deed op tijdelijke werkloosheid voor een medewerker met een bruto maandloon van € 3.000, zou de vergoeding beperkt worden tot respectievelijk € 4.500 voor K1 2021 en zou er geen tegemoetkoming zijn voor K2 2021.

Toekenningsvoorwaarden

De toekenningsvoorwaarden hebben betrekking op de goede uitvoering van de vaccinatiecampagne, de uitkering van de dividenden en het behoud van de tewerkstellingsgraad.

Voorwaarde 1: enquête over de vaccinatiegraad.

Om de vaccinatiegraad te kunnen bepalen van elk rusthuis en rust- en verzorgingstehuis wordt elke directie gevraagd de online-enquête die Iriscare verstuurde nauwkeurig en volledig in te vullen voor 15 maart 2021.

De eventuele compensatie zal maar betaald worden na controle van de ontvangst van de enquête.

De instelling die nalaat de enquête te versturen voor 30 april 2021 kan niet meer in aanmerking komen voor de compensatie.

Voorwaarde 2: Controle van de vaccinatievoorschriften.

In het kader van de vaccinatiecampagne bezorgt Iriscare aan elke instelling een voorschrift dat overeenstemt met het aantal vaccins dat de HUB-ziekenhuizen leverden aan de rusthuizen en de rusten verzorgingstehuizen. Die voorschriften moeten worden gecontroleerd en ondertekend door de coördinerend en raadgevend arts (CRA) of de referentiearts. De ondertekende voorschriften moeten aan Iriscare bezorgd worden per e-mail of per post voor 30 april 2021.

Als ze niet of te laat worden verstuurd, wordt geen enkele compensatie toegekend voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021.

Voorwaarde 3: niet uitkeren van de dividenden voor de dienstjaren 2019 en 2020.

Voor de instellingen die worden uitgebaat in de vorm van een privaatrechtelijke rechtspersoon met winstoogmerk controleert Iriscare de jaarrekeningen van het dienstjaar 2019 of dividenden werden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Voor de instellingen die worden uitgebaat in de vorm van een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk, waarvan ten minste een bestuurder de vorm aanneemt van een privaatrechtelijke rechtspersoon met winstoogmerk, controleert Iriscare de jaarrekeningen van het dienstjaar 2019 of dividenden werden uitgekeerd aan de aandeelhouders van die bestuurder(s).

Als blijkt dat er dividenden werden uitgekeerd, wordt geen enkele compensatie toegekend voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021. Als blijkt dat geen dividenden werden uitgekeerd, wordt de compensatie effectief uitbetaald als de andere voorwaarden vervuld zijn.

Vervolgens controleert Iriscare de jaarrekeningen van het dienstjaar 2020, als ze beschikbaar zijn, om na te gaan of dividenden werden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Als blijkt dat er dividenden werden uitgekeerd, vordert Iriscare integraal het bedrag terug dat werd uitbetaald voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021.

Voorwaarde 4: behoud van een voldoende hoog tewerkstellingsniveau

Deze voorwaarde betreft alleen een eventuele compensatie die betrekking heeft op K1 2021. Voor K2 2021 wordt geen voorwaarde gesteld voor het behouden van het personeel.

De eventuele compensatie wordt proactief betaald, met controle a posteriori van de voorwaarde van behoud van personeel. Om na te gaan of die voorwaarde vervuld is, berekent Iriscare het percentage van het behoud van het personeel door het aantal VTE tijdens het kwartaal waarop de compensatie betrekking had (in dit geval K1 2021) te delen door het aantal VTE in de loop van K4 2020. De DmfA-contractgegevens die geregistreerd staan voor het KBO-nummer en vestigingseenheidsnummer, gelden daarbij als officiële referentie. Aangezien de DmfA-gegevens van K4 2020 pas beschikbaar zijn in september 2021, zal de controle plaatsvinden in oktober 2021. Als de DmfA niet beschikbaar is in
september zaal de compensatie van K1 2021 moeten terugbetaald worden. Iriscare vraagt uitdrukkelijk aan alle betrokken voorzieningen om hun DmfA-aangifte tijdig en zorgvuldig uit te voeren.

Als uit de controle a posteriori blijkt dat de tewerkstellingsgraad verminderde, vordert Iriscare de vergoeding terug als volgt:

 • behoud van het personeel ≥ 95 %: de subsidie blijft behouden
 • behoud van het personeel < 85 %: de subsidie wordt integraal teruggevorderd in 2021 voor het betrokken kwartaal
 • behoud van het personeel ≥ 85 % EN < 95 %: de subsidie wordt verminderd met een percentage dat overeenstemt met het dubbel van het verschil tussen 95 % en het percentage van het effectief behouden personeel. Voorbeeld: Als de tewerkstellingsgraad daalt tot 93 % wordt 4 % (2 × 2 %) teruggevorderd; als dit daalt tot 85 % wordt 20 % teruggevorderd. Onder de 85 % wordt er volledig teruggevorderd.

Betalingsregels

De eventuele compensatie wordt in twee schijven uitbetaald:

 • een provisie van 80 % (in juni voor K1 en in september voor K2)
 • het saldo van 20 % wordt betaald na controle van de voorwaarden in verband met de uitkering van de dividenden voor het boekjaar 2020 en de tewerkstellingsgraad zoals hierboven bepaald.

Overeenkomstig voorwaarden 2 en 3 wordt aan de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen geen enkele provisie uitgekeerd als ondertekende voorschriften niet bezorgd zijn of als er dividenden zijn uitgekeerd voor het boekjaar 2019 bij een instelling uitgebaat in de vorm van een privaatrechtelijke rechtspersoon met winstoogmerk of een instelling uitgebaat in de vorm van een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Hoogachtend,

De Leidend Ambtenaar