Omzendbrief (Ref. 2022_004) van 17 februari 2022 betreffende de indexering op 1 januari 2022 van de bedragen van de persoonlijke tussenkomst voor patiënten in ambulante en residentiële revalidatiecentra.

Ref. : 2022_004

Ter attentie van de Brusselse verzekeringsinstellingen en de HZIV.

Betreft: De indexering op 1 januari 2022 van de bedragen van de persoonlijke tussenkomst voor patiënten in ambulante en residentiële revalidatiecentra.

 

Geachte Mevrouw, Geachte heer,

Met deze omzendbrief geven wij u een overzicht van alle aangepaste bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2022.

 

➢ Voor de patiënten van de ambulante revalidatiecentra:

Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de persoonlijke tussenkomst voor ambulante patiënten bepaald in artikel 2, eerste en tweede lid van het koninklijk besluit van 29 april 1996 tot vaststelling van de vermindering van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de honoraria en prijzen vastgesteld in sommige overeenkomsten met revalidatie-inrichtingen bedoeld in artikel 22, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, 1,95 EUR per geleverde prestatie.

➢ Voor de patiënten van de residentiële revalidatiecentra:

Krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 (BS 19 maart 1997) tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum, gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 september 1997 (BS 17 oktober 1997) moet vanaf 1 januari 2022 rekening worden gehouden met de volgende persoonlijke tussenkomsten bij verblijf in een revalidatiecentrum (interne patiënten):

1. de dag van de opname:

De dag van opname in een (professioneel) revalidatiecentrum is de tussenkomst van de verzekering verminderd:

a) voor de begunstigden van de verhoogde tussenkomst van de verzekering: met 6,12 EUR;

b) voor de kinderen met de hoedanigheid van persoon ten laste voor de gezondheidszorgverzekering [met uitsluiting van de kinderen bedoeld onder a) ]: met 33,39 EUR;

c) voor de titularissen die voor de toepassing van de verplichte gezondheidszorgverzekering in gecontroleerde werkloosheid zijn en sinds ten minste twaalf maanden de hoedanigheid van volledig werkloze hebben (met de hoedanigheid van werknemer met gezinslast of alleenstaande, dus met uitsluiting van onder andere samenwonenden) met inbegrip van de personen ten laste: met 33,39 EUR;

d) voor de andere begunstigden: met 44,51 EUR.

2. vanaf de tweede dag:

Vanaf de tweede dag in een (professioneel) revalidatiecentrum is de tussenkomst van de verzekering verminderd:

a) voor de begunstigden van de verhoogde tussenkomst van de verzekering en de gelijkgestelde werklozen (met inbegrip van hun personen ten laste): met 6,12 EUR;

b) voor de kinderen met de hoedanigheid van persoon ten laste voor de gezondheidszorgverzekering: met 6,12 EUR;

c) voor de andere begunstigden: met 17,24 EUR.

 

Hoogachtend.

De Leidend Ambtenaar