Omzendbrief (Ref. 2022_006) van 22 februari 2022 – Verlenging van de tijdelijke toelating voor de ambulante revalidatiecentra om aangepaste prestaties te factureren in het kader van de COVID-19-pandemie.

Ref. : 2022_006

Aan de Brusselse verzekeringsintellingen & de HZIV.

Betreft: Omzendbrief betreffende de verlenging van de tijdelijke toelating voor de ambulante revalidatiecentra om aangepaste prestaties te factureren in het kader van de COVID-19-pandemie.

 

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Deze omzendbrief wordt u ter informatie toegezonden. Het impliceert geen actie of verandering in uw procedures.

Deze omzendbrief treedt in werking op 1 januari 2022 en zal vanaf 1 januari 2023 geen uitwerking meer hebben.

De ambulante revalidatiecentra kregen in de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 december 2021 de toelating om aangepaste prestaties te factureren (zie omzendbrief 2021_007N van 25 mei 2021). Deze toelating wordt nu verlengd tot 31 december 2022.

Via deze omzendbrief bezorgen wij u ter informatie nogmaals de principes voor de toelating om aangepaste prestaties te factureren voor de ambulante revalidatiecentra van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, evenals de praktische regels voor de uitvoering van die maatregel.

 

Principes voor de tijdelijke toelating om aangepaste presties te factureren voor de ambualnte revalidatiecentra.

De bij deze maatregel betrokken revalidatiecentra zijn de ambulante revalidatiecentra en de centra met een ambulante eenheid die deel uitmaakt van de overeenkomst van het centrum:

Identificatienummer Benaming
1 77101736 La Braise
2 77200221 Le Canevas
3 77200518 Le Gué
4 77200815 WOPS Psychotherapeutisch dagcentrum
5 77200914 Club Antonin Artaud
6 77300288 Centrum L’Orée
7 77300585 Project Lama
8 77300684 Medisch Centrum Enaden (dagcentrum)
9 77303159 MSOC van Brussel
10 77401446 Lui et Nous
11 77450144 La Lice
12 77460834 Referentiecentrum van het UKZKF
13 77900106 Comprendre et Parler
14 78400348 CBIMC
15 95307151 Medisch Centrum voor Audio-Fonologie
16 95307448 Centrum voor sensorieel gehandicapten
17 96506090 Les Blés d’Or
18 96525688 Revalidatiecentrum Nos Pilifs
19 96900525 Visueel revalidatiecentrum Horus

De administratie vraagt de centra alles in het werk te stellen om voorrang te geven aan fysieke prestaties in het kader van overeenkomsten (aan de directie om hieraan te beantwoorden). Als tegenprestatie stelt de administratie haar vertrouwen in de medisch verantwoordelijken en de leden van de multidisciplinaire teams om deze nieuwe mogelijkheid van aangepaste prestaties redelijk en gepast aan te wenden.

De door deze maatregel beoogde prestaties zijn:

 • zij die door hun praktische regels afwijken van de revalidatieprestaties beschreven in de overeenkomst van een centrum;
 • zij die niet fysiek kunnen plaatsvinden door factoren die extern zijn aan de centra (zoals afstandsregels, het risicogehalte van de begunstigde, enz.);
 • zij die regelmatig worden opgeheven door de patiënten/ouders (bijvoorbeeld uit angst van de patiënten voor de verplaatsing naar het centrum, met een tekort aan behandeling/opvolging voor de patiënt tot gevolg).

Volgens de overeenkomsten kan het dus gaan om prestaties op afstand, in het centrum (individueel eerder dan collectief bijvoorbeeld), of thuis.

In de mate van het mogelijke worden bij voorrang fysieke revalidatieprestaties aangeboden en worden prestaties op afstand georganiseerd voor een begunstigde bovenop een basis van fysieke prestaties, na te hebben gecontroleerd of de begunstigde beschikt over het vereiste materiaal en de juiste context.

Uitzonderingen: bij ziekte/quarantaine van de patiënt of ter voorbereiding/uitvoering van de opname van een nieuwe patiënt die zich tijdelijk niet kan verplaatsen.

In de mate van het mogelijke worden de aangepaste prestaties gepland in overleg met de patiënten.

Uitzonderingen: onvermijdelijke externe beperkingen, waar de patiënt een lid van het multidisciplinair team ter hulp roept op een moment waarop hij net beschikbaar blijkt.

In principe geeft men niet de voorkeur aan prestaties op afstand om een behandeling op te starten.

Uitzondering: een persoon die kandidaat is voor opname in een revalidatiecentrum kan zijn woning niet verlaten door een uitgesproken sociale fobie.

Praktische regels voor de facturatie van de aangepaste prestaties.

De praktische regels zijn als volgt:

 • Tijdelijke periode van toelating van de facturatie van de aangepaste prestaties: van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
 • De referentie-eenheid is de normale/standaard prestatie in het kader van overeenkomsten van elk centrum (forfait aan 100 %), met haar overeenkomstige prijs/forfait en pseudocode.
 • Een normale prijs/forfait kan gefactureerd worden zodra de aangepaste akte van gelijke aard is en overeenstemt qua tijd met de referentieprestatie van de overeenkomst van het betrokken centrum.
 • Maximaal 40 % van de gefactureerde maandelijkse forfaits kunnen gefactureerd worden voor aangepaste prestaties, met uitzondering van het centrum La Braise, dat, rekening houdend met het profiel van zijn begunstigden, nog 50 % van de aangepaste prestaties thuis moet kunnen aanbieden;
 • Deze maximale maandelijkse begrenzing tot 40 % impliceert dat de ambulante revalidatiecentra de volgende prestaties zullen kunnen factureren:
  • aangepaste;
  • uitgevoerd vanaf 1 januari 2022;
  • tot maximaal 40 % van de uitgevoerde en gefactureerde capaciteit van de overeenkomstige maand van 2019.
 • Aanpassing van de productiecijfers (die, ter herinnering, overeenkomen met de uitgevoerde EN factureerbare prestaties): aan de centra die een beroep doen op de aangepaste prestaties wordt gevraagd hun maandelijkse productiecijfers onder te verdelen, en meer bepaald om de lijn voor het standaardforfait onder te verdelen. Men moet dus het volgende doen:
  • een lijn wijden aan de fysiek uitgevoerde standaardforfaits;
  • een andere lijn wijden aan de standaardforfaits die uitgevoerd zijn via aangepaste prestaties;
  • eventueel andere lijnen wijden aan andere soorten forfaits waarin de overeenkomst voorziet.
 • De administratie vraagt aan alle ambulante revalidatiecentra die aangepaste prestaties zullen factureren om tegen 1 juni 2022 een lijst op te maken met de overeenstemming tussen hun gebruikelijke opnames en hun aangepaste prestaties. Die lijst met overeenstemmingen moet een beschrijving omvatten van de aangepaste prestaties die het centrum ontwikkelde.

 

U kunt steeds bij ons terecht voor verdere informatie. Al uw vragen (en de bovenvermelde documenten) mag u sturen naar reva@iriscare.brussels.

Hoogachtend,

De Leidend Ambtenaar