Omzendbrief (Ref. 2022_027) van 02 januari 2023 – Verlenging van de tijdelijke toelating voor de ambulante revalidatiecentra om aangepaste prestaties te factureren.

Ref. : 2022_027

 

Aan de Brusselse verzekeringsinstellingen.

Betreft: Omzendbrief betreffende de verlenging van de tijdelijke toelating voor de ambulante revalidatiecentra om aangepaste prestaties te factureren.

 

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Deze omzendbrief treedt in werking op 1 januari 2023 en houdt op uitwerking te hebben op 1 juli 2023.

Door de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan hadden de ambulante revalidatiecentra van 1 juni 2021 tot en met 31 december 2022 de toelating om aangepaste prestaties te factureren (zie omzendbrief 2021_007F van 25 mei 2021 en omzendbrief 2022_006 van 22 februari 2022).

Die toelating wordt verlengd van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. Deze verlenging moet de centra in staat stellen aangepaste prestaties te blijven factureren tot deze facturatiemogelijkheid wordt opgenomen in de revalidatieovereenkomsten van de centra die dit vragen.

Via deze omzendbrief delen wij u de principes mee voor de toelating voor de ambulante revalidatiecentra (RC’s) om aangepaste prestaties te factureren van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023, evenals de praktische regels voor de uitvoering van die maatregel.

 

1. Principes voor de tijdelijke toelating voor de ambulante RC’s om aangepaste prestaties te factureren

De bij deze maatregel betrokken RC’s zijn de 19 ambulante RC’s en de centra met een ambulante eenheid die deel uitmaakt van de overeenkomst van het centrum:

Identificatienummer Benaming
1 77101736 La Braise
2 77200221 Le Canevas
3 77200518 Le Gué
4 77200815 WOPS Psychotherapeutisch dagcentrum
5 77200914 Club Antonin Artaud
6 77300288 Centrum L’Orée
7 77300585 Project Lama
8 77300684 Medisch Centrum Enaden (dagcentrum)
9 77303159 MSOC van Brussel
10 77401446 Lui et Nous
11 77450144 La Lice
12 77460834 Referentiecentrum van het UKZKF
13 77900106 Comprendre et Parler
14 78400348 CBIMC
15 95307151 Medisch Centrum voor Audio-Fonologie
16 95307448 Centrum voor sensorieel gehandicapten
17 96506090 Les Blés d’Or
18 96525688 Revalidatiecentrum Nos Pilifs
19 96900525 Visueel revalidatiecentrum Horus

Naargelang de overeenkomsten kan het gaan om prestaties op afstand, in het centrum (individueel eerder dan collectief bijvoorbeeld), of in de thuisomgeving.

De administratie vraagt de centra alles in het werk te stellen om voorrang te geven aan fysieke prestaties in het kader van overeenkomsten (aan de directie om hieraan te beantwoorden). Als tegenprestatie stelt de administratie haar vertrouwen in de medisch verantwoordelijken en de leden van de multidisciplinaire teams om deze nieuwe mogelijkheid van aangepaste prestaties redelijk en gepast te gebruiken.

De door deze maatregel beoogde prestaties zijn:

  • zij die door hun praktische regels afwijken van de revalidatieprestaties beschreven in de overeenkomst van een centrum;
  • zij die niet fysiek kunnen plaatsvinden door externe factoren die los staan van de centra;
  • zij die regelmatig worden afgelast door de patiënten/ouders (bv. omdat patiënten zich moeilijk naar het centrum kunnen verplaatsen, met een tekort aan behandeling/opvolging voor de patiënt tot gevolg).

In de mate van het mogelijke worden bij voorrang fysieke revalidatieprestaties aangeboden en worden prestaties op afstand georganiseerd bovenop een basis van fysieke prestaties, nadat werd gecontroleerd of de begunstigde beschikt over het vereiste materiaal en het juiste kader.
Uitzonderingen: bij ziekte/quarantaine van de patiënt of om de behandeling van een nieuwe patiënt die zich tijdelijk niet kan verplaatsen, voor te bereiden/op te starten.

In de mate van het mogelijke worden de aangepaste prestaties gepland in overleg met de patiënten.
Uitzonderingen: onvermijdelijke externe beperkingen, wanneer de patiënt een lid van het multidisciplinair team ter hulp roept op een moment waarop hij net beschikbaar blijkt.

In principe geeft men niet de voorkeur aan prestaties op afstand om een behandeling op te starten.
Uitzondering: een persoon die kandidaat is voor opname in een revalidatiecentrum, maar zijn woning niet kan verlaten door een uitgesproken sociale fobie.

 

2. Praktische regels voor de facturatie van de aangepaste prestaties

De praktische regels zijn als volgt:

Tijdelijke periode van toelating van de facturatie van de aangepaste prestaties: van 1 januari tot en met 30 juni 2023.

De referentie-eenheid is de normale/standaard prestatie in het kader van de overeenkomst van elk centrum (forfait aan 100%), met haar overeenkomstige prijs/forfait en pseudocode.

Een normale prijs/forfait kan gefactureerd worden zodra de aangepaste prestatie van gelijke aard is en overeenstemt qua tijd met de referentieprestatie van de overeenkomst van het betrokken centrum.

Maximaal 40% van de gefactureerde maandelijkse forfaits kunnen gefactureerd worden voor aangepaste prestaties, met uitzondering van het centrum La Braise, dat, rekening houdend met het profiel van zijn begunstigden, nog 50% van de aangepaste prestaties in de thuisomgeving moet kunnen aanbieden.

Deze maximale maandelijkse begrenzing tot 40% impliceert dat de ambulante revalidatiecentra de volgende prestaties zullen kunnen factureren:

  • aangepaste;
  • uitgevoerd vanaf 1 januari 2023;
  • tot maximaal 40% van de uitgevoerde en gefactureerde capaciteit van de overeenkomstige maand van 2019.

Aanpassing van de productiecijfers (die, ter herinnering, overeenkomen met de uitgevoerde EN factureerbare prestaties): aan de centra die gebruik zullen maken van de aangepaste prestaties wordt gevraagd hun maandelijkse productiecijfers onder te verdelen, en meer bepaald om de lijn voor het standaardforfait onder te verdelen. Men moet dus het volgende doen:

  • een lijn wijden aan de fysiek uitgevoerde standaardforfaits;
  • een andere lijn wijden aan de standaardforfaits die uitgevoerd zijn via aangepaste prestaties;
  • eventueel andere lijnen wijden aan andere soorten forfaits waarin de overeenkomst voorziet.

De administratie vraagt aan alle ambulante revalidatiecentra die aangepaste prestaties factureren om uiterlijk op 15 februari 2023 een lijst op te maken met de overeenstemming tussen hun gebruikelijke behandelingen en hun aangepaste prestaties. Die lijst met overeenstemmingen moet een beschrijving omvatten van de aangepaste prestaties die het centrum ontwikkelde.

 

U kunt steeds bij ons terecht voor verdere informatie. Al uw vragen (en de bovenvermelde documenten) mag u sturen naar Reva@iriscare.brussels.

Hoogachtend,

De Leidend Ambtenaar.