Omzendbrief (Ref. BFM-2022-002) van 01 februari 2022 – Aangepaste technische instructies voor de facturatierapportering van de Brusselse verzekeringsinstellingen via de documenten N.

Ref. : BFM-2022-002

Onderwerp:  Omzendbrief betreffende de (aangepaste) technische instructies voor de facturatierapportering van de Brusselse verzekeringsinstellingen via de documenten N.

 

Mevrouw, Mijnheer,

Gelet op,

Art. 22, § 1, 5° van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag;

De passage 5.1. van de dienstbrief van 12 december 2018 betreffende de financiële stromen tussen Iriscare en de verzekeringsinstellingen (RMOB’s en Brusselse Hulpkas);

Overwegende dat,

Sinds 1 januari 2019 de Brusselse verzekeringsinstellingen instaan voor de uitvoering van de tegemoetkomingen, met inbegrip van de uitbetalingen en de rapporteringen 1Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen. voor de persoonsgebonden aangelegenheden die in navolging van de 6de staatshervorming door de Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) overgedragen zijn aan de Belgische deelentiteiten 2Artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen..

Iriscare een rapportering ontvangt van de geregistreerde gegevens over de aanvragen en tegemoetkomingen via de documenten N.

Wordt besloten dat,

De rapportering via de documenten N moet verlopen conform de instructies van de recordtekening in de bijlagen die tevens op de site van Iriscare gepubliceerd en (indien nodig) geactualiseerd wordt.

Een kwalitatieve rapportering via de documenten N is noodzakelijk voor de uitvoering van de boekhoudkundige -, controle- en monitoringsdoeleinden van Iriscare.

 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aanpassingen en enkele algemene aandachtspunten bij de instructies die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2022:

 • De Brusselse (pseudo)nomenclatuur wordt geïntroduceerd. Enkel deze codes en hun federale equivalenten (gedurende de overgangsperiode) worden aanvaard.
 • De documenten N worden uiterlijk bezorgd op de 28e dag van de tweede maand na het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben.
 • Elke verzending via MyCareNet heeft een unieke bestandsnaam. Dus een tweede zending voor eenzelfde boekingsmaand zal de suffix 2 bevatten in de bestandsnaam als verwijzing naar het verzendingsnummer 2.
 • Voor elke regularisatie of subrogatie is een code verschillend van 0 vereist in de rubriek “Motief van de regularisatie / aanduiding subrogatie”.
 • Niet-hernomen prestaties van meer dan 25 maanden geleden worden enkel aanvaard bij stuiting van verjaring of bij regularisaties.
 • Iriscare accepteert enkel de facturatie die bestemd is voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de instellingen die onder de bevoegdheid van Iriscare vallen.

 

Gedaan te Brussel, op  1 februari 2022.

De Leidend Ambtenaar


2022_recordtekening_document_n

 • 1
  Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen.
 • 2
  Artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.