Omzendbrief (Ref. Orint-Int 09) van 07 april 2020 – Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kosovo.

Ref. : Orint-Int 09 Kosovo

Mevrouw, Mijnheer,

Op 20 februari 2018 heeft België een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid met de Republiek Kosovo ondertekend. Dit nieuwe verdrag vervangt in feite het vroegere verdrag tussen België en Joegoslavië.

Gezinsuitkeringen zijn niet langer opgenomen in deze nieuwe overeenkomst, die op 1 juni 2019 in werking is getreden.

Als gevolg daarvan is er sinds die datum geen export van gezinstoelagen naar Kosovo meer geweest.

U vindt deze overeenkomst op de website van de FOD Sociale Zekerheid:
htps://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/convention/FODSZ_Convention_Kosovo

Gelieve met deze informatie rekening te houden.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

De Algemeen directeur