Protocolakkoord van 13 juni 2019 tussen de Diensten van het Verenigd College en de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, houdende de oprichting van een gemeenschappelijke sociale dienst.

 

 

Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikel 4, § 7;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 13 juni 2019 tot vastlegging van de nadere regels met betrekking tot de oprichting van een gemeenschappelijke sociale dienst voor Iriscare en de Diensten van het Verenigd College;

Gelet op het advies en de beslissing van het Algemeen Beheerscomité van Iriscare, gegeven op 9 mei 2019;

Overwegende dat artikel 4, paragraaf 7, van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag voorziet dat Iriscare en de Diensten van het Verenigd College gemeenschappelijke diensten kunnen oprichten, volgens de door het Verenigd College vastgelegde nadere regels, en rekening houdend met de beheersautonomie van beide partijen;

Overwegende dat de Diensten van het Verenigd College en Iriscare hetzelfde gebouw delen, en dat beide diensten nauw verbonden zijn in hun dagelijkse werking;
Overwegende dat het derhalve voorkomt een gemeenschappelijke sociale dienst op te richten, wat zal bijdragen aan de coördinatie tussen beide diensten, het creëren van schaalvoordelen, en van synergieën;

Wordt tussen:

1. De Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, hierna DVC en GGC genoemd, met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 71, bus 1, vertegenwoordigd door de heer Nicolas Lagasse, leidend ambtenaar, hiertoe gemandateerd bij beslissing van het Verenigd College van 13 juni 2019;

2. De bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, hierna Iriscare genoemd, met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 71, bus 2, vertegenwoordigd door mevrouw Tania Dekens, leidend ambtenaar, hiertoe gemandateerd bij beslissing van het Algemeen Beheerscomité van 9 mei 2019;

 

het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. De DVC en Iriscare richten een gemeenschappelijke sociale dienst op, volgens de nadere regels vastgelegd in het besluit van het Verenigd College van 13 juni 2019 tot vastlegging van de nadere regels met betrekking tot de oprichting van een gemeenschappelijke sociale dienst voor Iriscare en de Diensten van het Verenigd College.

Art. 2. Dit protocolakkoord treedt in werking op 1 juli 2019, en geldt voor een onbepaalde duur.
Het protocolakkoord kan bij aangetekend schrijven worden opgezegd mits inachtname van een opzegtermijn van één kalenderjaar.

 

Brussel, 13 juni 2019.

Voor de Diensten van het Verenigd College,
N. LAGASSE

Voor Iriscare,
T. DEKENS