Protocolakkoord van 8 oktober 2019 tussen het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel – ­Hoofdstad en de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag betreffende de diensten geleverd door de Dienst in uitvoering van artikel 4, § 6 van de ordonnantie Iriscare.

Inhoudstafel:

[toc]

1.Inleiding

 • Partijen
 • relevante wetgeving
 • Voorwerp en doel van het protocolakkoord

2.Opdrachten toegewezen aan Iriscare per sector

 • Kinderopvang, centra voor familiale planning, thuisoppasdiensten en assistentiediensten en assistentiehonden
 • Uitvoering van het non-profitakkoord 2018
 • Rookstopbegeleiding

3.Slotbepalingen

 • Evaluatie en inwerkingtreding
 • Wijzigingen van het protocol

1.INLEIDING

1.1. Partijen

Dit protocol wordt gesloten tussen de hierna vermelde partijen:

 1. Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad, hierna het Verenigd College genoemd, vertegenwoordigd door de heer Nicolas Lagasse, leidend ambtenaar, bij beslissing van het Verenigd College van 9 juli 2019.
  EN
 2. De bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, hierna lriscare genoemd, gevestigd te Belliardstraat 71, bus 2, 1040 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Tania Dekens, Leidend ambtenaar, bij beslissing van het Verenigd College van 21 december 2018.

1.2. Relevante wetgeving

Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (hierna: “de ordonnantie lriscare”), in het bijzonder artikel 2, § 1, artikel 4, §§ 1 en 6, artikel 11, artikel 22 en artikel 24 tot 27;

Gelet op de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen, en de uitvoeringsbesluiten ervan;

Gelet op de ordonnantie van 18 december 2008 betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen, en het uitvoeringsbesluit ervan;

Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de organisatie van kinderopvang, en de uitvoeringsbesluiten ervan;

Gelet op de ordonnantie van 21 december 2018 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019;

Gelet op het protocolakkoord 2018-2019 van 19 juli 2018 voor de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (hierna: “non­profitakkoord 2018”), goedgekeurd door het Verenigd College bij beslissing van 19 juli 2018;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan de leidend ambtenaar van lriscare;

Gelet op de beslissing van het Algemeen Beheerscomité van lriscare van 9 mei 2019;

Gelet op de beslissing van het Verenigd College van 9 juli 2019;

Overwegende dat lriscare, overeenkomstig artikel 4, § 6, van de ordonnantie lriscare diensten kan leveren ten voordele van de Diensten van het Verenigd College (hierna: “DVC”) via een protocol tot vaststelling van de nadere regels van die samenwerking;

Dat van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt om homogene bevoegdheidspakketten te vormen;

Overwegende dat bovendien de kredieten met betrekking tot het non-profitakkoord 2018 ingeschreven werden in de begroting 2019 van lriscare, wat getuigt van de wil van het Verenigd College om de opdracht tot uitvoering van dit akkoord in alle bicommunautaire sectoren die eronder vallen (zowel onder de bevoegdheid van de DVC als van lriscare) aan lriscare te delegeren;

Dat het Verenigd College lriscare toestemming moet geven om die uitgaven voor zijn rekening uit te voeren, zolang de kredieten worden verdeeld over het budget van de DVC en dat van lriscare.

1.3.Voorwerp van het protocolakkoord

Dit protocol heeft betrekking op de volgende beleidsmateries:

 • kinderopvang (zoals bedoeld in de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de organisatie van kinderopvang);
 • centra voor familiale planning (zoals bedoeld in de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen);
 • thuisoppasdiensten (zoals bedoeld in de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen);
 • assistentiehonden (zoals bedoeld in de ordonnantie van 18 december 2008 betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen);
 • de uitvoering van het non-profitakkoord 2018;
 • rookstopbegeleiding (in het bijzonder de erkenning van tabakologen).

Overeenkomstig de bepaling in artikel 4, § 6 van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag heeft dit protocol tot doel:

bepaalde opdrachten van de DVC toe te vertrouwen aan Iriscare:

 • hetzij om de expertise binnen eenzelfde administratie te bundelen volgens de logica van de homogene bevoegdheidsblokken op grond van artikel 4, § 1 van de ordonnantie lriscare in:
  • het gezinsbeleid (wat betreft kinderdagverblijven en centra voor familiale planning);
  • het beleid voor personen met een handicap (wat betreft de wetgeving inzake assistentiehonden);
 • hetzij om lriscare opdrachten toe te vertrouwen die verband houden met de opdrachten die haar door de ordonnantie zijn toegewezen (wat betreft de thuisoppasdiensten).

het Verenigd College in staat te stellen aan lriscare de opdrachten te delegeren die nodig zijn om het non-profitakkoord 2018 uit te voeren en daartoe de kredieten te vereffenen die ingeschreven zijn in de opdrachtenbegroting 2019 van de Dienst ten gunste van met name de centra en diensten onder de bevoegdheid van de DVC;

het Verenigd College in staat te stellen om lriscare de opdracht te geven, alleen voor 2019, een subsidie te vereffen die is ingeschreven in de begroting 2019 van de Dienst voor 2019 (wat betreft rookstopbegeleiding).

2. OPDRACHTEN TOEGEWEZEN AAN IRISCARE PER SECTOR

2.1. Kinderopvang, centra voor familiale planning, thuisoppasdiensten en assistentiehonden

Met betrekking tot: kinderopvang, centra voor familiale planning, thuisoppasdiensten, assistentiehonden

wordt het volgende overeengekomen:

1. Iriscare is verantwoordelijk voor:

a) de voorbereiding en opvolging van de erkenningen en andere goedkeuringen;
b) het klachtenbeheer;
c) de voorbereiding van wetgevende en reglementaire aanpassingen, ook aanpassingen van de sectorale wetgeving om rekening te houden met het bestaan van lriscare.

2. De DVC blijven verantwoordelijk voor de controleopdrachten en de infrastructuur.

3. Wanneer bij de behandeling van een aanvraag (afwijking van de architectonische normen of werkvergunning) architectonische normen toegepast moeten worden, moet lriscare een beroep doen op de dienst Infrastructuur van de DVC of die dienst om medewerking vragen.

4. In die aangelegenheden zullen de organen van lriscare adviezen op eigen initiatief aan het Verenigd College geven, zolang de sectorale wetgevingen hun deze opdracht niet formeel hebben toegekend.

2.2. Uitvoering van het non-profitakkoord 2018

Met betrekking tot de uitvoering van het non-profitakkoord 2018 wordt het volgende overeengekomen:

1. lriscare coördineert de uitvoering van het non-profitakkoord 2018.

2. Het Verenigd College delegeert aan lriscare de opdracht om de “non-profit”-kredieten die zijn ingeschreven in de opdrachtenbegroting 2019 van lriscare in alle bicommunautaire sectoren te vereffenen, ook ten gunste van de centra en diensten die onder de bevoegdheid van de DVC vallen.

3. De DVC verbinden zich ertoe om personeel ter beschikking te stellen van lriscare voor de controle van de bewijsstukken met betrekking tot de subsidies van het non-profitakkoord 2018.

De controle van de bewijsstukken wordt uitgevoerd door de DVC voor de volgende sectoren:

 • Algemene sociale diensten
 • Volwassenen in moeilijkheden
 • Diensten voor geestelijke gezondheid

De controle van de bewijsstukken wordt uitgevoerd door lriscare voor de volgende sectoren:

 • Centra en diensten voor personen met een handicap
 • Gezinshulp
 • Thuishulp
 • ROB en RVT
 • Dagverzorgingscentra
 • Revalidatieovereenkomsten
 • PVT
 • IBW
 • Kinderopvang
 • Centra voor familiale planning
 • Thuisoppasdiensten

4. Wat betreft de subsidie die wordt toegekend aan de vzw Vakbondspremies, vereffent lriscare de volledige subsidie en is het verantwoordelijk voor de controle, maar factureert het aan de DVC hun aandeel van 4.000 euro in deze subsidie.

5. lriscare is verantwoordelijk voor de behandeling van de klachten.

2.3. Rookstopbegeleiding

De DVC zijn verantwoordelijk voor de erkenning van de tabakologen. In 2019 zijn echter de subsidiëringsmiddelen voor de instelling verantwoordelijk voor de opleiding van tabakologen (Stichting Belta) niet ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de DVC. lriscare is bereid om die subsidie in 2019 op zich te nemen.

Aangezien lriscare geen subsidie kan vereffenen in een materie waarvoor het niet bevoegd is, wordt overeengekomen dat de opdracht tot vereffening van de subsidie voor de Stichting Belta, op de begroting van de Dienst (op basisallocatie 05.002.31.08.3432) voor 2019 gedelegeerd wordt aan lriscare.

3. SLOTBEPALINGEN

3.1. Evaluatie en inwerkingtreding

Dit protocol wordt één jaar na de ondertekening ervan door de betrokken partijen voor het eerst geëvalueerd.

Wat punt 2.1. betreft, heeft dit protocolakkoord uitwerking van 1 mei 2019 en eindigt het bij overdracht van die bevoegdheden aan Iriscare bij ordonnantie.

Wat punt 2.2. betreft, heeft dit protocolakkoord uitwerking van 1 mei 2019 en zolang de kredieten voor de uitvoering van het non-profitakkoord 2018 in de DVC-sectoren in de opdrachtenbegroting van Iriscare zijn ingeschreven.

Wat punt 2.3. betreft, heeft het protocolakkoord uitwerking van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

3.2. Wijzigingen van het protocol

Dit protocol kan alleen gewijzigd worden mits schriftelijk akkoord van de ondertekende partijen.

De Leidend Ambtenaar van de Diensten, van het Verenigd College.
De Leidend Ambtenaar van Iriscare.

Opgemaakt te Brussel, in twee exemplaren, op 8 oktober 2019.